Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Τσοπανάκης, Αγαπητός. 1963. Διαλεκτικά Μακεδονίας
Τσοπανάκης, Αγαπητός. 1970. Γλωσσικά Μακεδονίας
Τσοπανάκης, Αγαπητός. 1975. A Doric pronoun: «αυταυτός»-«αυτοσαυτός» in tragedy
Τσοπανάκης, Αγαπητός. 1983. Συμβολές στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Τιμητικός τόμος Α. Γ. Τσοπανάκη
Τσοπανάκης, Αγαπητός. 1983. Συμβολή στην έρευνα των ποιητικών λέξεων: «Αἱ γλῶτται»
Τσούγγαρης, Χαράλαμπος. 2000. Δύο νέες επιγραφικές μαρτυρίες από την Ορεστίδα
Τσουκνίδας, Γιώργος. 1981. Πιθανές ενδείξεις για τη χρονολόγηση των κωφώσεων στα βόρεια ιδιώματα της νέας ελληνικής
Τσουκνίδας, Γιώργος. 1989. Περί του βορειοελλαδικού φωνηεντισμού
Τσουκνίδας, Γιώργος. 1989. Περί την σίγησιν των νόθων ι και ου εις τα βόρεια ελληνικά ιδιώματα
Φάβης, Βασίλειος. 1939. Παλαιογραφικά και κριτικά εις τον Ησύχιον
Φάβης, Βασίλειος. 1940. Μετάθεσις και αντιμετάθεσις φθόγγων εν τη νεωτέρα Ελληνική γλώσση μετ’ αναφοράς εις την αρχαίαν
Φάκλαρης, Παναγιώτης. 1990. Πήλινες μήτρες, σφραγίδες και ανάγλυφα αγγεία από την Βεργίνα
Φάκλαρης, Παναγιώτης. 1995. Βεργίνα. Ανασκαφή Ακρόπολης 1992
Φάκλαρης, Παναγιώτης. 2011. Το κυνήγι στην αρχαία Μακεδονία
Φίλος, Παναγιώτης. 2015. Ο γλωσσικός χαρακτήρας της αρχαίας Ηπείρου
Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος. 1999. Κοινή και διάλεκτοι
Χαριτωνίδης, Χαρίτων. 1952. Οι επί του Γαληνού ιατροί και αι περί αυτών γνώμαι
Χατζή, Α.. 1935. Μακεδονικής επιγραφή έκδοσις νέα
Χατζή, Δ. Κ.. 1953. Γραῖα – Γρααῖοι- Γραῖος – Γραικός
Χατζηζωγίδης, N. Γ. . 1898. Θεσσαλικά ζητήματα

Σελίδες