σημ. Κοζάνη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κλεοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρέτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμαλῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐτυχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἐαρίνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λιμναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρίσπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κρισπῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσέρως Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρακλείδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγρίππας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Κοζάνη