Διονύσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 314-307 π.Χ., RE 48 (2) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., IG XII.9.796  (3) Μακεδονία ;αρχές 3ου αι. π.Χ., BailIet 1920-1926, 222 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 244-242 π.Χ., PPetr III 54b απόσπ. 3, 4 (αδημοσ.) (= La'da 2002, E1476) (5) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 235-200 π.Χ., La'da 2002, E1750 (6) Μακεδονία 232 π.Χ., ή 207 π.Χ., CPR XVIII 25.54, 58 (7)  Μακεδονία 221 π.Χ., Guéraud 1931, 88, 1 (8) Μακεδονία μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1938 B, 8 (9) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1939 A, 6  (10) Μακεδονία 173 π.Χ., PGiss 2 I, 9-10 (11)  Μακεδονία < Αίγυπτος 159-101 π.Χ., PTeb 106.6 (12) Μακεδονία 137 π.Χ., Arch. Pap. 47 (2001), 61 B, 1 (13) Μακεδονία < Αίγυπτος μετά το 132 π.Χ., PKöln 366, 1 (14-15) Μακεδονία < Αίυγπτος 112 π.Χ., PTeb 31, [3], 9, 11, 16·  [3], 9-10, 15  (16) Μακεδονία < Αίυγπτος 110-107 π.Χ., PDion 14.[30], 42· 15.29, 41· 18.[29], 49  (17) Μακεδονία < Αίυγπτος 108-105 π.Χ., PDion 17.32· 19.28 (= La'da 2002, E1468) (18) Μακεδονία < Αίγυπτος πριν από το 50 π.Χ., BGU 1831, 4 (= La'da E1471) (19-22) Μακεδονία < Αίγυπτος 92 π.Χ., PTeb 104.34, 46 (δις)· 35· 35, 47· (23-24)   Μακεδονία < Αίυγπτος 80-30 π.Χ., BGU 1733, 1, 4-5, 9-10, 12, 18, 20, 24·  4-5 (25) Μακεδονία < Αίυγπτος 74 π.Χ., SB 7532, 26, 36  (26) Μακεδονία < Αίγυπτος 73 π.Χ., POxy 3482, 3, 7-8, 11, 14, 16 κλπ.  (27) Μακεδονία < Αίυγπτος 63 π.Χ., POxy 1644, 5 (28) Μακεδονία < Αίγυπτος 51 π.Χ., BGU 1831, 4 (29) Μακεδονία < Αίγυπτος 51 π.Χ., PSI 1097, 1 (30) Μακεδονία ;αρχές 1ου αι. π.Χ., ZPE 136 (2001), 134-135 αρ. 16, 3 (31) Μακεδονία < Αίγυπτος 19 π.Χ., POxy 277, 1, 9-11  (32-34) Μακεδονία < Αίγυπτος 12 μ.Χ., PKöln 227 B, 16, 22· 16, 22, 26· 22 (35) Μακεδονία (Πελαγονία-Ρέσνα) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.49 (36) Μακεδονία; (Ηράκλεια) μέσα 4ου αι. π.Χ., Κουκούλη-Χρυσανθάκη & Μπακιρτζής 1995, 74 εικ. 58 (= Pilhofer 379a)  (37) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 1ος αι. μ.Χ., IG XII.8.206.12  (38) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.24  (39) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 156  (40) αρχές 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 24.3 (41) αρχές 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 203 (42) ;1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 507 (43) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103, 7 (44) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 225.2 (45) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 300 (46) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 397.1 (47) ;171-208 μ.Χ., ILeukopetra 130.1 (48) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.4 (49) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.18 (50) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.5 (51) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.3 (52) 195 μ.Χ., ILeukopetra 43, 16 (53) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 267.3 (54) 210 μ.Χ., ILeukopetra 55.1  (55) 254 μ.Χ., ILeukopetra 109.3  (56) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 38 π.Χ., Robert 1936, 44, 19 (= IG XII Suppl. σ. 149) (57) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., BSA 58 (1963), 24 αρ. 6 (58) 229 μ.Χ., Tataki 1994, 51  (59) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 26 (60) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) 2ος αι. μ.Χ., IG II2.9140 (61) 199 μ.Χ., ILeukopetra 45.2  (62) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., BSA 41 (1940-1945), 114 αρ. 26 (63) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.12.2 (64) αρχές 4ου αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 179 αρ. 4 (= SEG XXX 583) (65) 1ος αι. π.Χ., SEG XLVII 933 (66) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) 3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 126.4 (67) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.304 (68)  2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.317 (69)  2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.305 (70-73) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.37, 50, 53, 60 (74-80) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.18, 19, 40, 44, 51, 39-40, 44-45 (81) 74-116 μ.Χ., IG X.2.2.325.22· 327.6-7 (82) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.75 (83) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.102 (84) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.22 (85-86) 119 μ.Χ., IG X.2.2.294.3, 6 (87) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 5 (88) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.5  (89) Μακεδονία (Εορδαία) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 288 (90) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6, 9  (91) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7, 19 (92) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 355 αρ. 1 (93) ελλ. περ., ΑΕΜΘ 6 (1992), 552 (94) ελλ. περ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 355 αρ. 4 (95) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 852  (96) π. 321-306 π.Χ., IG XII.6.19.2, 12 (97) 3ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1985, 74 (= SEG XLVIII 719) (98) πριν από το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., , 83 αρ. 61, 9 (= SEG XLVI 715) (96) 242 π.Χ., SEG XII 373, 33  (99) 2ος αι. π.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. αρ. 417 (100) ελλην. περ.- αυτοκρ. περ., RA 1945, 48 αρ. 2  (101) 157 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 863 (102) 165 μ.Χ., SEG XLIX 676 (103) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 886· πρβ. BE 1998, αρ. 277 (104) 223 μ.Χ., BCH 24 (1900), 308 (= Pilhofer 593) (105) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη*) 2ος/1ος αι. π.Χ., Veličković 1957, 93, 99 αρ. 45-6 (106) 37 π.Χ., Robert 1936, 44, 12· Αρχαία Μακεδονία  5, 1471 (107) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., BCH 56 (1932), 226 αρ. 17 (= Pilhofer 81) (108) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633 IV b, 3 (= Pilhofer 166)· πρβ. AM 33 (1908), 40  (109) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι, Δράμα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 51 (1996) Χρον. σ. 577, 6 (110) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι;) ελλην. περ., SEG XXXV 746 (= Pilhofer 577) (111) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.100 (112) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.83 (113) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.21 (114)  2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.22 (115)  ;2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.40 (116) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα;) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 582 (117-118) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.36, 48 (119-122) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.10, 51, 54 (δις) (123) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583. 19 (124) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42 θ, 4  (125) Μακεδονία (Μυγδονία-Σοχός) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 740.1  (126) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 3ου αι. π.Χ., IG X.2.1.75 (127-128) 121-108 π.Χ., FD III.1.577.1 (129) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.99 (130) αυτοκρ. περ., Τεκμήρια 7 (2002), 92 αρ. 3 (131) 27 π.Χ-14 μ.Χ., IG X.2.1.31.23  (132) ;1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.128.6 (133) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.33 (134) ;1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 701 (135) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.2 (136) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.11 (137) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133, 8· Robert, OMS  5ος τόμ., 295-302 (138) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.23 & 69.17 (139-140) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.9, 35 (141) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AII.21 (142) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.425  (143) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.426 (144) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.456.5 (145-146) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 645· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 59  (147) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.348 (148-149) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG L 642 (150) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.244 I.15 (151) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.662 (152) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.190.5, 191.6 (153) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.212-213 (154-155) 253 μ.Χ., IG X.2.1.167.8, 12-13 (156) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X X.2.1.56 (157) 1ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.975 (158) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248 I.6  (159) IG X.2.1.250 I.6 (160) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.859.8 (161) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.896  (162) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος;) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 578 (= CEG II 726,  Pilhofer 570) (163) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 215 π.Χ ή 174 π.Χ., SEG XXX 1892, 26 (164) 84-106 μ.Χ., SEG XXX 596, 1, 9 (= Pilhofer 555) (165) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 62 ή 178 μ.Χ., JDAI 84 (1969), 157 αρ. R27, 1, 5 (166) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 329-330 αρ. 27 (= Καφταντζής 28) (167) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 819 (= Καφταντζής 25) (168) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 550 (169) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.12 (= Καφταντζής 1) (170) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.15  (171) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 473 (= SEG XLVIII 883) (172) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 474 (173) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 10  (174) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 51 (1996) Χρον. σ. 576 και πίν. 168β (175) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 884 (176) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 843 (177) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα) 59 μ.Χ., ή 175 μ.Χ., SEG XXXIV 677  (178) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Αγία Άννα) αυτοκρ. περ.;, EAM 206 (179) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 149.8 (180) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903)  (181) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) ελλην. περ., SEG XLV 807 E (182) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος;) 102 μ.Χ., SEG XXXII 655, 1 (183) ;2ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Σκόπια) (184) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Minalo 2 (1911), 5 κ.ε. (185) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 71 αρ. 163  (186) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931),  237 αρ. 631 (= 75 (1933), 41 αρ. 140) (187) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (αρχ. Παπάζογλου)  (188) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 142, 1 (189) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις) 83 μ.Χ., SEG XVI 404, 6  (190) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις;) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 28 αρ. 67  (191) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-8), 28 αρ. 68 (192) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 31 αρ. 76 (193) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 144, 1  (194) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 37 αρ. 114 (195) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948),  60 αρ. 123 (196) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. col. 18 no. 15. 57  (197) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 18 αρ. 15. 57 (198)  2ος-3ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Μουσείο Kavadarci ) inv. 61/II (199) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.196.1 (200) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.195 (201) Μακεδονία (Πιερία-Δίον*) ;3ος αι. μ.Χ., ILGR 191 (202) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Λαγοράχη) αυτοκρ. περ., Klio 52 (1970), 64 αρ. 16 (203) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 47 (2002-2003), 122 αρ. 6.3 (204) Μακεδονία (Πιερία-Οισύμη, Ημαθία) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXXII 844 (205) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 230 μ.Χ., IGB V 5922.4 (206) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5887 (207) 222 μ.Χ., IGB V 5886.6 (208) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., Arkheologiia (Σόφια) 1987 (1) 25, αρ. 3  (209) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2313 (210) Μακεδονία; 306-301 π.Χ., IG II2.560.6· RE Supplbd. 4 (69a) (211) Μακεδονία; ;274 π.Χ., PSI 321.4, 9, [14], [16], 18, 20, 28 (212) Μακεδονία; < Αίγυπτος 226 π.Χ., PPetr2 24.4· πρβ. La'da 2002,  E1743 (213) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. π.Χ., SEG XLII 560 (214) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 571 (215) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81, αρ. 5, 13, 18 (216) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Βατοπεδίου) 203 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 781.1-2  (217) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;4ος αι. π.Χ., FGrH 70 F 98; (218) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al. 5ος τόμ.,  262 αρ. 1109 (219) ;352 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128 αρ. 4.4 (220) 350 π.Χ., SEG XXXIX 617 (241) ;4ος/3ος αι. π.Χ., BailIet 1920-1926, 6ος τομ. (221) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη;) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.17  (222) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) άγνωστη χρονολογία, Σούδα Β 279  (223) < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.8997 (224) < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9001 (225) 3ος-2ος αι. π.Χ., AA 1932, 155 αρ. 4  (226) 3ος-2ος αι. π.Χ., IG XI.4.1216· 1228.3, 14· 1229.3, 14 (227) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.8, 16 (228-229) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.9, 13 (230) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 673.5, 8 (231) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4 762
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV . Hoffmann 1906, 171· Hatzopoulos 1991, 80· 1996, 1ος τόμ., 186-187· 1996, 2ος τόμ.,  57-58 αρ. 39· 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 200· 393· 394· 395· 397· 399· 401· 402· 403· 404· 405· 406· 1098· Tataki 1994, 82· 51· Tataki 1998, 40 αρ. 7· 50 αρ. 41, 42, 43· 78 αρ. 23· 88 αρ. 24, 25, 26, 27, 28·   106 αρ. 1· 116 αρ. 2, 3· 133 αρ. 35, 36· 154 αρ. 38· 181 αρ. 23, 24· 300 αρ. 66, 67, 68· 301 αρ. 70, 72· 302 αρ. 73· 479 αρ. 73, 74, 75, 76, 77, 78· 480 αρ. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87· 481 αρ. 88, 89.   cf. La'da 2002, E1420, E1447, E1457, E1469, E1470, E1471, E1472, E1473,  E1474, E1475, E1477, 1503, E1534,  E1570,  E1580, E1595, E1621, E1670, E1676,  E1747, E1748, E1749, E1751,  E1925·  Osborne & Byrne 1996, 2782, 2783, 3157.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη την αρχαϊκή περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Βιθυνία τον 6ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: