Ὀρέστης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Orestes (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. π.Χ., Κόρινθος / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Δαλματία, Ήπειρος / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  π. 412-398 π.Χ., RE (8) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.31 (3) 118 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.22 (4) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 372 (5) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 98.5 (6) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 98.8  (7-8) Μακεδονία (Δερρίοπος) 95 μ.Χ., IG X.2.2.300.1, 2 (9) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.73.3· 336· 343· πρβ. 4 (10) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.55 (11-12) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.18-19 (δις) (13-14) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.14, 22 (15) 21 μ.Χ., IG X.2.2.328.10-11 (16) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.329  (17) Μακεδονία (Ελιμεία-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. π.Χ., EAM 3 (18) Μακεδονία (Εορδαία) 2ος αι. μ.Χ.,  ILeukopetra 134.8 (19) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 94 (20) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Μαυροπηγή) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 119 (πρβ. SEG XLI 578a) (21) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I. 48 (22) 192 μ.Χ., EAM 186III.55 (23) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 3ος αι. μ.Χ., EAM 170.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
73