Κλεοπάτρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλευπάτρα (2ος αι. π.Χ., Δελφοί), Cleopatra (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 2ος αι., μ.Χ., Σικελία), Κλειοπάτρα (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Κλυοπάτρα (1ος-2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Κλεοπάτρη (2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Γλευπάτρα (3ος αι. μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
7ος αι. π.Χ.
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 7ου αι. π.Χ., POxy 2465 απόσπ. 1II.21 (πρβ. FGrH 631, Σάτυρος βιογράφος)  (2) Μακεδονία αρχές 5ου αι. π.Χ.,  Πλάτων, Γοργίας 471c  (3) Μακεδονία αρχές 5ου αι. π.Χ.,  Αριστοτέλης, Πολιτικά 1311b.15  (4) Μακεδονία π. 355-309 π.Χ., RE (13)· Berve 433 (5) Μακεδονία π. 353-335 π.Χ.,  RE (12)·  Berve 434  (6) Μακεδονία π. 215-176 π.Χ., RE (14) (7) Μακεδονία π. 185-115 π.Χ., RE (15)  (8) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1939 A.12  (9) Μακεδονία π. 165- 121 π.Χ., RE (24)  (10) Μακεδονία π. 160-101 π.Χ., RE (16)  (11) Μακεδονία π. 140-112 π.Χ., RE (17)  (12) Μακεδονία π. 135-69 π.Χ., RE (22) (13) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 120-80 π.Χ., RE (21)·  PP 14522 (14) Μακεδονία  π. 110-69 π.Χ., RE (18) (15) Μακεδονία π. 75-57 π.Χ., PP 14524· RE (19) (16) Μακεδονία  69-30 π.Χ., PP 14525· RE (20)  (17) Μακεδονία π. 40 π.Χ- 15 μ.Χ., RE (23) (18) Μακεδονία; < Αθήνα 274 π.Χ., IG II2.1534 A.19  (19) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 81.9 (20)  225 μ.Χ., ILeukopetra 71.14  (21) 254 μ.Χ., ILeukopetra 110.4  (22)  Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια-Βλαγανοί) 189 μ.Χ., SEG XXXVII 590.7, 14   (23) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. π.Χ., IG XII.9.1135  (24)  224 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 70 αρ. 1, 3· BCH 102 (1978), 622-623 (25) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 1ος αι. μ.Χ., Mendel 1912-1914, 1036 (26)  1ος αι. π.Χ., SEG XXIV 505  (27) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., IG IX.2.369.1  (28) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  37 π.Χ.,  Robert, Coll. Froehner 44, 11 (29) 1ος αι. π.Χ.- 1ος αι. μ.Χ.;,  Καφταντζής 584  (30)  212 μ.Χ.,  Καφταντζής 592  (31) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934), 478 αρ 20 (= Pilhofer 269)  (32)  αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934), 474-475 αρ. 13 (= Pilhofer 289) (33)  2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 313-314 (= Pilhofer 22)  (34) αυτοκρ. περ., CIL III 7379 (35) Μακεδονία (Ελίμεια-Αγαλαΐα) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 55  (36) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 54 a  (37) Μακεδονία (Εορδαία- σημ. Άγ. Χριστόφορος) 3ος αι. μ.Χ., EAM 136 (38) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 3ος-4ος αι. μ.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. πίν. 316  (39) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243 II.6  (40) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.1 (41) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.23· 69.17  (42-43) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 709a  & 709b  (44)  125 μ.Χ., IG X.2.1.624 (45) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.193.7 (46) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.696 (47) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.715 (48) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 593  (49) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 62 αρ. 128  (50) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 237 αρ. 631 (= 75 (1933), 41 αρ. 140  (51) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., Arkheologiia (Σόφια) 1987 (1), 24 αρ. 1.1 (52) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 570 (53) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2 π.Χ., ή 115 μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 97

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
202
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 219· RE (11)· Kalleris 1954 & 1976  [1988], 291, κ.α. Beloch, GG III (2), 64· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 116· Robert, OMS 5ος τόμ., 295-302.   Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 50, 583, 739, 740, 741· Aleshire 1989, 205-216· Τataki 1994, αρ.  73· Grainger 1997, 45· Tataki 1998, 54 αρ. 71· 103 αρ. 10· 156 αρ. 53· 343 αρ. 51, 52, 53, 55, 56· 344 αρ. 57, 58, 59, 61· 488 αρ. 155· La'da 2002, E1808.

Σχόλια: 

Επικό δυναστικό μακεδονικό όνομα πανελλήνιας διάδοσης (λόγω του κύρους που απέκτησε μέσω της πτολεμαϊκής δυναστείας). Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία από την Μακεδονία τον 7ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία από τη Θεσσαλία τον 4ο-5ο αι. μ.Χ. (1).  Στο (4) η κόρη του Φιλίππου Β΄ και της Ολυμπιάδας, αδελφή του Μ. Αλεξάνδρου. Στο (5) σύζυγος του Φιλίππου Β΄. Στο (16) η Κλεοπάτρα (Ζ΄), κόρη του Πτολεμαίου ΙΒ΄, η περίφημη βασίλισσα της Αιγύπτου.