Διομήδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διομε̄́δε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα/ 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Αίγινα), Διουμήδης (αυτοκρ. περ., Αθήνα), Δηομήδης (1ος αι. μ.Χ., Θράκη), Δεωμήδης (αυτοκρ. περ., Μυσία), Diomedes (αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1938B.3  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.21 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 588 (4) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 5 (5) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Μαυροπηγή) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 665 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.381 (7) 141 μ.Χ., IG X.2.1.137.12· πρβ. BCH 97 (1973), 587 (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.250I.8 (9) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
226
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Kalleris 1954 & 1976 [1988], 321. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 1068· Tataki 1994, 81· Tataki 1998, 479 αρ. 72. La'da 2002, E1675