Κρισπῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρισπεῖνα (αυτοκρ. περ., Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Εορδαία), Χρησπῖνα (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Κρισφεῖνα (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) 195 μ.Χ., ILeukopetra 43.6 (2) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 54a (3) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλαι;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 125.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14