Κρίσπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρίσφος (αυτοκρ. περ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Crispus (1ος αι. μ.Χ., Λυδία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Κρείσπος (2ος/3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 632 (= Pilhofer 159) (2) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 24b (3) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 54a (4) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.22 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243 I.9 (6) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.9 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 111 αρ. BE 117 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.853.2 (9) Μακεδονία (Παιονία) 227 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 202 αρ. 400 (10) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2273 (11) 158 μ.Χ., IGB IV 2263.15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
73