Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀργυραῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄππιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀποστολία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπολλωνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπολλοῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπολλοδωριανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπολλινάριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀποδήμιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπελλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπελλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀξίωμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντωνῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντωνῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντωνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιφάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιοχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντίνοος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντίδοτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντιγόνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη