Ἀντιφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιφάνε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Antiphanes (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Ἀντιφάνειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Νήσος, Λέσβος) 

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  330 π.Χ., Κούρτιος  7.1.15, 17, 32, 34-35 (RE Supplbd. 4 (12a) = Berve 95) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 241 π.Χ., PPetr III54Bc.5 (3) Μακεδονία 1ος αι. μ.Χ., Παλατ. Ανθ. VI 88· IX 84, 245, 256,409·  X 100·  XI 168, 322, 348·  πρβ. IV 2 αρ. 8 (RE (17)· Gow & Page 1968 725-82) (4) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 907 (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.47 (6)  < Σαμοθράκη 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.,  IG XII.8.206.11 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68. 30 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 310 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.36 (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Βέργη) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.19 (10) 4ος-3ος αι. π.Χ., RE (19) (11) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί) ;1ος αι. π.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 58 (= IG IX.2.230) (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) ;351 π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 80-81, αρ. 16.24 (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-;Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 673.10 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
269