Ἀντιοχίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Antiochis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Πάτρα, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., RE (4) (2) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., RE (5) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXXV 709 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.628A.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
62