Ἀντίγονος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Antigonus (4ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Μακεδονία, γραμματεία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι /1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Ταυρίδα, Θράκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Κάτω Ιταλία), Ἀντιγόνειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀντιγονεία (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 382-301 π.Χ., RE (3)· Berve 87 (2) Μακεδονία π. 319-240 π.Χ., RE (4) (3) Μακεδονία 304 π.Χ., Διόδωρος 20.98.1 (RE (10)· PP 15178) (4) Μακεδονία 292-288 π.Χ., Αφρικανός στον Ευσέβιο, Χρον. I 207.1818 (RE (11)) (5) Μακεδονία π. 263-221 π.Χ., RE (5)· Supplbd. 1 (6) Μακεδονία π. 245-205 π.Χ., IG VII 506. 3 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 16.4 (8) Μακεδονία πριν το 183 π.Χ., IG XI.4.1307.2· ID 1417 AII.92 (πρβ. 1403 BbII.67) (9) Μακεδονία < Αίγυπτος 221 π.Χ., SB 13841.2 (10) Μακεδονία 179 π.Χ., Λίβιος  40.54.4-6,  56.3-11,  58.9· SEG XIII 393Β.19· SEG XXVIII 519· SEG XXXIII 460 (RE (6)) (11) Μακεδονία π. 179 π.Χ., Λίβιος 40.57.3, 58.1 (12) Μακεδονία π. 169 π.Χ., Λίβιος 44.26-27 (13) Μακεδονία π. 160-150 π.Χ., Grainger 1997, 8· πρβ. ZPE 131 (2000), 107-108 (14) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 231 (15) Μακεδονία πριν από 3ος αι. μ.Χ., RE Supplbd. 11 (16)· PIR2 A 736· GVI 882· CIL III 14429· AEp 1964, αρ. 180· AEp 1965, αρ. 242· Arkheologiia (Sofia) 1976, 61 αρ. 3· D.C. 78.8.1-2 (16) Μακεδονία (Βονθίται) μέσα 1ου αι. π.Χ., ΑΔ 11 (1927-1928), 58-59 αρ. 5.19 (17) Μακεδονία (Αλμωπία-σημ. Μαργαρίτα) 3ος αι. μ.Χ., SEG II 405 (= Χρυσοστόμου 1994, 82) (18) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 777 (19) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 779 (20) π. 340-330 π.Χ., SEG XXXV 772.6 (21) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 3ου αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 82 (22-25) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.15, 20, 22, 36 (26) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.13 (27) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 201 (28) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 182 (29) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 392 (30) 115 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.31 (31) 112 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.43 (32) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 164 (33) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 79.3 (34) 2ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 395 (35) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 91.4 (36) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 75.7 (37) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.3 (38) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135.3 (39) ;3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 213 (40) 210 μ.Χ., ILeukopetra 57.1 (41) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.8 (42) ;254 μ.Χ., ILeukopetra 108.1 (43) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG II 403 (44) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχνες) π. 265-260 π.Χ., FD III.3.207.2 (45) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.9 (46) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 190 αρ. 11 (= SEG XXX 581) (47) 4ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 823B (48) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ. σ. 82 (49) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα;) πριν από 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.11 (50)Μακεδονία (Δερρίοπος) αυτοκρ. περ., IG X.2.2. 311 (51) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) μετά το 179 π.Χ., IGB V 5003 (52-53) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.14, 21 (54-57) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.21, 39, 48, 51 (58-65) 74 μ.Χ.,  IG X.2.2.326, 21, 22, 29, 35, 37, 52, 64, 53-54 (66-68) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.95, 97, 103 (69) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Αγλαΐα) 2ος αι. μ.Χ., EAM 55 (70) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος π.Χ., EAM 41 (71) 2ος αι. π.Χ.,  EAM 43 (πρβ. SEG XXXIX 565) (72) 161-180 μ.Χ., EAM 36.7 (73) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 24α (74) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλοσταί) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 65IIα (75) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Σιάτιστα) ελλην.-αυτοκρ. περ., EAM 32 (76-77) Μακεδονία (Εορδαία;-Εύια) 181 π.Χ., EAM 87.15, 18 (78) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ανατολικό) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 882.5 (79) Mακεδονία (Εορδαία-σημ. Ασβεστόπετρα) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.;, SEG XLV 735 (80) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια, σημ. Πολύμυλος) 2ος π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 56 αρ. 3 (= SEG XLIX 773) (81) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλη;) μέσα 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 903 (82) Mακεδονία (Εορδαία-σημ. Κομανός) 2ος αι. μ.Χ., EAM 100 (83) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά από 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 31 αρ. 5.6 (84) μετά από 332 π.Χ., CEG II 879 (= SEG XLVIII 716 δις) (85) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.5 (SEG XLI 566)  (86) < Αίγυπτος π. 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 8II.3-4 (87) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 61 (1937), 415 αρ. 8 (= Pilhofer αρ. 344) (88) ;2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 794 (= Pilhofer αρ. 501b) (89) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον;) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 87.4 (ή Βέροια) (90) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 627 (91) 2ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 612 (92) Μακεδονία (Κάτω Παιονία) αυτοκρ. περ., Sp. 77 (1934), 42 αρ. 23 (πρβ.  98 (1941-1948) αρ. 98) (93) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Άνω Βεύη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 164 (94) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Hράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.54 (95) 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.2. 76 (96) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.21 (97) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.10 (98) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Hράκλεια*) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.122 (99) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Βεύη) αυτοκρ. περ., EAM 182 (100) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) πριν από 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 508 (101) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.77.7 (102) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.6 (103) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30.4· IG X.2.1.50.5· IG X.2.1.109.10 (104) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.30 (105-106) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.421.1, 2 (πρβ. Μύρτος, σ. 275) (107) πριν από 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.13 (108) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AII.3 (109) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.320.1 (110) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.416.1 (111) 219 μ.Χ., IG X.2.1.153.17  (112) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.682 (113) 181 μ.Χ., IG X.2.1.693 (114-115) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 334 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.11, 18 (116) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.10 (117-121) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.9, 10, 12, 13, 15 (122) π. 325-300 π.Χ., SEG XLIV 535· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς  1997, 30 (123-124) 1ος αι. π.Χ., SEG XLVII 905.1, 3 (125) αυτοκρ. περ., ΑΔ 52 (1997) Χρον. σ. 645  (126) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 821.2 (= Καφταντζής 1) (127) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 801 (128-129) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.51, 56  (130) EAM 186III.48 (131-132) EAM 186IV.47, 48 (133) Μακεδονία (Παιονία-Αστρέα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.69 (134) Μακεδονία (Παιονία-Δόβηρος) 2ος αι. μ.Χ., ISmyrna 373 (135) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) πριν από 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.195 (136) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.220 (137-138) 193-211 μ.Χ., IG X.2.2.218.6, 10 & 12 (139) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaise*) ;πριν από 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.231 (140) Μακεδονία (Πιερία-Ηράκλειο) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.51 (141) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Λιβάδι) αυτοκρ. περ., SEG XXXVIII 630 (142) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) αυτοκρ. περ., SEG XLVII 907 (143)  1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 666 (144) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ν. Μαρμαράς) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 600 (145) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) πριν από 3ος αι. π.Χ., IG XI.4.531.4, 11 (146) Μακεδονία; 331 π.Χ., Κούρτιος 5.2.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
619

Γεωγραφική διασπορά: