Κάσσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάσανδρος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / ελλην. περ., Λάρισα / 3ος αι. π.Χ., Ακαρνανία, Ρόδος / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Σέρρες, Βατυναίοι, βυζ. εποχ., Πόντος), Cassander (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., RE (1) (2) Μακεδονία 355-279 π.Χ., RE (2); Berve 414  (3) Μακεδονία ελλην. περ.;, CIA III 3623 (4) Μακεδονία π. 260-240 π.Χ., IG IV (1)2 96.67 (5) Μακεδονία 232 π.Χ., ή 207 π.Χ., CPR XVIII 19.400, 406 (6) Μακεδονία 184 π.Χ., RE (6) (7-8) Μακεδονία 184 π.Χ., PHeid VIII 414.45 &46 (9) Μακεδονία 138 μ.Χ., SEG XXXVII 593.15  (10-11) Μακεδονία; (Βίστυρος) 244 μ.Χ., ILeukopetra 100.3 & 4  (12) Μακεδονία (Βισαλτία-σημ. Σιτοχώρι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 524 (13) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 1ος αι. π.Χ., SEG XLIX 841 (14) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 391 (15) 112 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.43 (16) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 189 (17) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 84.5 (18)  2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 106, 2 (19) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 300 (20) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 375 (21)  173 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 505 (22) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 54.3 (23) 220 μ.Χ., ILeukopetra 70.3 (24)  220 μ.Χ., ILeukopetra 70.4 (25) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. π.Χ., IG XII.9.1135 (26) π. 200-175 π.Χ., SEG XLIV 409.4 (27)  229 μ.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 200 αρ. 12.4 (28) 229 μ.Χ., Tataki 1994, 55 (29-30) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.48 & 51 (31-32) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.36 & 39 (33) Μακεδονία (Δοληνεσταί) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.80 (34) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 22 (1898), 350 (35) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 856 (= Καφταντζής 612) (36-38) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.1, 3, 4 (39) Μακεδονία (Εορδαία-Ερμάκεια) 75 π.Χ., SEG XLVII 943 (40) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλαι;) μέσα 2ου αι. μ.Χ., EAM 124.4 (41) Μακεδονία (Κρηστωνία-Βράγυλαι) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18 III, 70 (42) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αετός) 4ος/3ος αι. π.Χ., EAM 151 (43) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.40· 69.26 (44) 109 μ.Χ., IG X.2.1.849.1 (45) π. 303 π.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε. (46-47) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 811.11 (= Καφταντζής 15) (48) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Απιδιά) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 678 (49) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βατυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186 I.51 (50) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Πεντάβρυσο) ;3ος αι. π.Χ., EAM 190 & SEG XXXIX 563 (51) Μακεδονία (Παιονία) 201 π.Χ., PTeb 820.6 (52) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 32 αρ. 77 (53) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.188.4 (54) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.266 (55) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.210 (56) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mariovo) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.16

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
111