Διοσκουρίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

(Lat. Dioscuridu (γεν.: Βέροια αυτοκρ. περ.) (Lat. Dioscuride (δοτ.: Βέροια, αυτοκρ. περ.) (Lat. Dioscuridis (γεν.: Βέροια, αυτοκρ. περ.) (Lat. Dioscurides, Δράμα 1ος-2ος αι. μ.Χ.) (Lat. M. Aurelius Dioscorides)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 315-314 π.Χ., RE (1) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1939A.10  (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 148 π.Χ., PTeb 99.45 (= PP 2203 και Συμπλ.) (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 113 π.Χ., PDion 27.[2], 8, 11, 17, 20 (5) Μακεδονία < Αθήνα 3ος-4ος αι. μ.Χ., IG II2.4828· AM 67 (1942), 59 αρ. 99 (6) Μακεδονία (Βισαλτία-Άρωλος;) 21 μ.Χ., SEG XXIV 613 (7) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., RA 1945, 38 (8) 3ος αι. μ.Χ., RA 1945, 39 (9) Μακεδονία (Βισαλτία-σημ. Τερπνή) 3ος αι. π.Χ., SEG XXV 719 (= XLVIII 846) (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.9  (11) αρχές 1ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 117.25  (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 90.5  (13) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 92.4  (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 129.1 (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28, 7 (16) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG XII.8.206.12 (17) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.39 (18) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.30 (19) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.,; SEG XXXIII 504  (20) 157 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 863 (21) 20 π.Χ., ή 96 μ.Χ., SEG XXXV 710 (22)  56 μ.Χ., ή 172 μ.Χ., SEG XXX 600 (23) 61 μ.Χ., ή 177 μ.Χ., Καφταντζής  589 (24) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 906 (= Καφταντζής  543) (25) 22 μ.Χ., ή 149 μ.Χ., SEG XXXIII 543 (= Pilhofer 596) (26) 121 μ.Χ., BCH 24 (1900), 309 (= Pilhofer 585) (27) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., AE 1950-1, p. 65 no. 8 (= Pilhofer 723) (28) αυτοκρ. περ., AE 1950-1951, 65 αρ. 8 (= Pilhofer 723) (29) αυτοκρ. περ., Collart 1937, 415 σημ. 5 (= Pilhofer 408)  (30) ;212 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 164 αρ. 73, 10 (= Pilhofer 607) (31) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) ;2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 794 (= Pilhofer 501b) (32) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 51 (1996) Χρον. σ. 577, 18  (33) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 15 π.Χ., IG X.2.1.85 (34) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.8 (35) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243 II, 10 (36-37) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.11, 15 (38) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241 A II, 35 (39) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241B.2 (40) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.315.5 (41) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.422 (42) 134 μ.Χ., IG X.2.1.462A-B (43) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 850 (44-45) 173-182 μ.Χ., IG X.2.1.508.1, 6 (46) 246 μ.Χ., IG X.2.1.162.9, 197.10  (47) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 31 (1976), 238 αρ. 1 και πίν.  192α (48) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1003.1  (49) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.846  (50) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.879  (51) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.902 (52-54) 152 μ.Χ., IG X.2.1.923.1,3 (55) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) ;1ος-2ος αι .μ.Χ., SEG XXIX 628, 2 (56-64) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.60, 72, 73, 75 (& BE 1999, αρ. 362), 78, 84, 85, 88, 91 (65-74) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.18, 28, 31, 35 (δις),  39, 44 (δις), 62, 64 (75) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583, 10 (76-77) 254 μ.Χ., SEG XLII 604.1, 2 (78-79) ;255 μ.Χ., SEG XLII 603 b (δις) (80) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764, 17 (81) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή;) 22 μ.Χ., ή 139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678.2 (82) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος) 2ος -3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής  569 (= Pilhofer 576)  (83-85) 2ος -3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 619, 1, 2, 6 (= Pilhofer 572)  (86-87) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 101-106 μ.Χ., SEG XXX 596, 1 & 5, 10 (= Pilhofer 555) (88)  Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος;) ;132 μ.Χ., RA 1945 (2), 44-5 (= Pilhofer 551) (89) Μακεδονία (Οδομαντική-Ολδενοί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., AE 1936, Χρον. σ. 17 αρ. 10.1, 10 (= Pilhofer 568 = SEG L 605) (90) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 62 μ.Χ., ή 178 μ.Χ., JDAI 84 (1969), 157 αρ. R27, 1, 5 (91) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 812.13 (= Καφταντζής 16) (92-98) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.2, 8, 12, 17, 20 & 22, 27, 31 (= Καφταντζής 1) (99-101) αρχές 3ου αι. μ.Χ., SEG XXX 590.12, 17 (δις) (102) 55 μ.Χ., ή 171 μ.Χ., SEG XXXIV (103) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 49 (104-105) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 579.1, 5 (= Pilhofer 561) (106) Μακεδονία (Παιονία-Αστρέα) 227 μ.Χ., ZPE 121 (1998), 283-286   (107) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι, μ.Χ., Sp. 71 (1931), 40 αρ. 89 (= 71 (1931), 153 αρ. 384) (108)  3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 27 αρ. 53 (109) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 578 (110) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 33 αρ. 89 (111) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 67 αρ. 140 (112) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 237 αρ. 631 (= 75 (1933), 41 αρ. 140) (113) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 407 (114) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις) 83 μ.Χ., SEG XVI 404.7 (115) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 58 αρ. 118 (116) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 58 αρ. 118 (117)  2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 144.1 (118) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 46 αρ. 104 & Wiseman 1973, 181 αρ. 7 (119) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.237 (120)  2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.255 (121)  2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.268  (122) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.188, 3 (123) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 108 αρ. 7 (124) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) 63 π.Χ., ή 53 μ.Χ., SEG XXVII 285 (125) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολις) π. 412-408 π.Χ., IG XII.8.263.12 & XII Suppl. σ. 151 (126)  356 π.Χ., IG II2.128.4, [9] (127) Μακεδονία (Πιερίδα-Οισύμη, Ημαθία;) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΠΑΕ 1938, 92 αρ. 1, 2 (128) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις*) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2269 (129) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 106 π.Χ., SEG XLII 561 (130) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσανδρεία) 5ος-4ος αι. π.Χ., SEG XLV 798

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
481
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Osborne & Byrne 1996, 1650. Tataki 1988, 409· 410· 629· 988· Tataki 1998, 106 αρ. 2· 126 αρ. 7, 8· 177 αρ. 3· 302 αρ. 77· 481 αρ. 90, 91, 92·  La'da 2002, E1478, E1479, E1480   Düll 1977, 396 αρ. 241  cf. Ét. Thas. 3:145 σημ. 3

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Καρία (Αλικαρνασσός) την αρχαϊκή περ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Κυρηναϊκή τον 4ο/5ο αι. μ.Χ. και την Κιλικία (βυζ. περ.)