Κυνουρία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντιοχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φορτουνᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δωριεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαμόστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Κυνουρία