Μαρκιανή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Marciane (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Μαρκεανή (2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Μαρκειανή (3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ειδομένη) 239 μ.Χ., SEG XVIII 273 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.433 (= Feissel 1983, 115) (3) IG X.2.1.598 (4) SEG XLIV 554 (5) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημ. (ανασκ. Στόβων) inv. I-73-2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53