Ζώσιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζούσημος (βυζ. περ., Θάσος), Ζόσιμος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα / βυζ. περ., Βιθυνία), Ζώσειμος (αυτοκρ. περ., Πόντος / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία / βυζ. περ., Τανάγρα), Ζοήσιμος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη),  Σώζιμος (1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Σόζιμος (2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Ζώζιμος (2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Ζοήσιμος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Zosimus (αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τερπνή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 810 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 243 (3) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 244 (4) ;171-208 μ.Χ., ILeukopetra 130.2 (5) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.2 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.17  (7) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.4  (8) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.6 (9) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144.B.9  (10) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.5  (11) 193-217 μ.Χ., ILeukopetra 128.1 (12) 3ος αι. μ.Χ., Mendel 1912-1914, 936 (= SEG L 585· ΕΚΜ 1, Βέροια 280) (13) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., BSA 58 (1963), 23 αρ. 4 (14) 229 μ.Χ., Αρχαία Μακεδονία  1, 200 αρ. 12, 32 (15)  229 μ.Χ., Tataki 1994, 320 (16) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 150 μ.Χ., SEG XLVIII 825 (17) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 148 μ.Χ., EAM 11.5 (18) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλόστιοι;) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 65IIα (19) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 712 (20) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 867 (21) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 47 (1923), 88-89 αρ. 8 (= Pilhofer 373)  (22) αυτοκρ. περ., CIL III 685 (Pilhofer 63)  (23) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 61 (1937), 419 αρ. 13 (Pilhofer 386) (24) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG III 499-501 (= Pilhofer 142-144· Collart 1937, πίν. 67.2) (25) 2ος αι. μ.Χ., Ευσέβιος, Εκκλησ. ιστορία 3.36.13· πρβ. RE s.v. Polykarpos (1) col. 1682 (Pilhofer 1ος τόμ,  206 κ.ε.) (26) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIIc.13 (= Pilhofer 165· CRAI 1923, 277)  (27) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X2.2.28 (28) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.133 (29) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.100 (30) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.19 (31-33) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.19, 23 (πρβ. BE 1999, αρ. 362), 58 (34) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.12 (35) Μακεδονία (Μυγδονία-Περιστερά ή Προφήτης) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 590 (36) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αυτοκρ. περ., CIL III 14203.42 (37) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.25 (38) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.14 (39) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.18 (40) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.36· 69.24 (41) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.50 (42) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AI.4  (43) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.287  (44) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.442 (45)  2ος- 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.668 (46) 125 μ.Χ., Klio 65 (1983), 163 (47) 145 μ.Χ., ή 261 μ.Χ., IG X.2.1.451.2 (48) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262I.8 (49) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.496 (50) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.497.1 (51) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.497.2 (52) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.586.1 (53) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.150.16 (54) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.556 (55) ;4ος αι. μ.Χ., ΑΔ  4 (1918) Παράρτ. σ. 21 (56) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.249.5 (57) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.898 (58) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.758A.3, 758B.10 (59) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.774.1 (60) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.409  (61) 2ος-3ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.723.1, 6 (δίγλ.) (62) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.187.11 (63) π. 303 μ.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε.  (64) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 329-330 αρ. 27 (= Καφταντζής 28)  (65)  3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.18 (66) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590, 23 (67) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 884 (68) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Ρόκαστρο) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 791 (69) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 713 σημ. b (70) Μακεδονία (Παιονία-σημ.Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημοσ.  (αρχείο Παπάζογλου) (71) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 10/II  (72) Μακεδονία (Μυγδονία-Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.202.1 (73) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, 31 (74) 2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 15  (75) 2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, 30 (πρβ. Spiliopoulou-Donderer 2002, 188 αρ. D5) (76) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ.22 (77) 3ος/4ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 581 (78) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.21 (79) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Ιβήρων) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 777 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 373
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV· Robert, OMS 2ος τόμ., 1288 σημ. 1· Robert, OMS 5ος τόμ., 295-302· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 258, 260, 336, 339, 343, 350·  Παπανικολάου 2012, 95, 96, 234. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 529, 530, 531, 644, 748, 1152, 1237· Tataki 1994, αρ. 53, 54.

Σχόλια: 

Ελληνικής ετυμολογίας όνομα (ανήκει στα ανθρωπωνύμια που σχετίζονται με την έννοια της ζωής και εκλαμβάνονται ως ευχετικά), ευρύτατα διαδεδομένο στον ελληνικό κόσμο (πανελλήνιο) και ιδιαίτερα αγαπητό στη Μακεδονία κατά την αυτοκρατορική και πρωτοβυζαντινή περίοδο (Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 260·  Παπανικολάου 2012, 95, 96, 234). Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Λυκία την αρχαϊκή περ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Σικελία και την Κιλικία τον 6ο αι. μ.Χ.