Παράμονος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παράμωνος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία < Δελφοί 3ος αι. π.Χ., FD III.4.16.1  (3) Μακεδονία 233 μ.Χ., ILeukopetra 83.6 (4) 238 μ.Χ., ILeukopetra 89.10 (5) Μακεδονία  (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 778 (6) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 789 (7) Μακεδονία  (Βοττιαία-Άλωρος) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 211  (8-11) Μακεδονία  (Βοττιαία-Βέροια)  223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  4.18, 19, 28, 32 (12) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  141.9  (13) 120 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  134.18 (14)  115 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  134.31 (15-16)  1ος αι. π.Χ.- 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  142.2, 15 (17) 7 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  22.2, 6 (18) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 189 (19) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 296 (20) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  322 (21)  2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  246 (22) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  297.5 (23) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  332 (24) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  7A.20, 71, 78 (25) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  119.4 (26) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  273 (27) 2ος αι. μ.Χ.,  ILeukopetra 151.4 (28) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 211.1 (29) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  135A.23 (30) 3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 129.2 (31) 203 μ.Χ., ILeukopetra 47.5, 9 (32) 210 μ.Χ., ILeukopetra 57.1 (33) 251 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  137.6 (34) 178 π.Χ., SGDI 2071.9  (35-36) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια/Καννονέαι)  313 μ.Χ., ILeukopetra 118.1 (37) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., SEG XII 343 (38) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 205 αρ. 4 (39-40) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.16, 17 (41) 3ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 15 (1975), 203 (42) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 392 (43) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 393 (44) 229 μ.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 200 αρ. 12.31 (45) 229 μ.Χ., Tataki 1994, αρ. 58 (46) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος)  ελλην., Δήμιτσας 1896, αρ. 150 (47) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524II.13 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 106 αρ. 92) (48) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 415 (49) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 42 αρ. ΠΑΡ54 (= SEG L 613) (50) Μακεδονία (Δερρίοπος) 95 μ.Χ., IG X.2.2.300.2 (51) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-50 μ.Χ., IG X.2.2.323.9· 324.13, 17 (52-54) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.11· 11-12· 17  (55-57) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.32 (δις)· 35 (58) 71-121 μ.Χ., IG X.2.2.323.36 & 328.12) (59-60) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.42· 43 (61) 74-107 μ.Χ., IG X.2.2.325.43, 89, 93 (62-67) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.46· 50· 52· 59· 60· 61 (68-69) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.77· 83 (70-71) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.98· 100 (72-85) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.25· 31-32· 43· 46-47· 47-48· 48· 51· 54· 54-55· 56-57· 61 (δις)· 64· 65 (86) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.75 (87-92) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.13· 15· 32· 35· 38· 39 (93) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.13 (94) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.329 (95-96) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.6 (97) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Αγ. Παντελεήμων) 2ος αι. μ.Χ., EAM 126 (98) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα) 3ος αι. μ.Χ., EAM 135 (99) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες/Κέλλα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 127 (100) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 75 αρ. 34 (101) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 598 (πρβ. XXXVII 580) (102) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG II 427 (= Pilhofer 426) (103) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIII 399 A (104) π. 230-200 π.Χ., ΒCH 45 (1921), 17III.62 (105-106) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος)  π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.2· 3 (107) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) 3ος αι. μ.Χ., EAM 168  (108) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 230 μ.Χ., IGB V 5922.2  (109) Μακεδονία (Μυγδονία-Αίνεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 707 (110-111) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία)  2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 508 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 87 αρ. 66) (112) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Γερακαρού) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 576 (113) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4, 6, 21 (114) 27 π.Χ.-14 μ.Χ., IG X.2.1.31.12 (115-116) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.35 (117) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.410.1 (118) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 638 (119) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.652 (120) 129 μ.Χ., IG X.2.1.521.2 (121) 130 μ.Χ., IG X.2.1.369 (122) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244II.9 (123) 221 μ.Χ., IG X.2.1.492.4 (124) 243 μ.Χ., IG X.2.1.161.7 (125) 246 μ.Χ., IG X.2.1.614 (126) ;5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.784.1 (= Feissel 1983, 159) (127) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.913  (128) 109 μ.Χ., IG X.2.1.849.4  (129-133) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.21· 23· 26· 53· 79 (134-135) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.11· 25 (136-137) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.8 (138) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.17 (139) π. 220-230 μ.Χ., SEG XLVIII 855 (140) 3ος/4ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 976 (141) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Περιστερά) 2ος-3ος αι. μ.Χ., 40 (1985) Χρον. σ. 238-239 και πίν. 101α (142) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος αι. μ.Χ., ISamothrace 46.8 (143) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.29 (= Καφταντζής 1) (144) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.57 (145) 192 μ.Χ., EAM 186I.53 (146) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 38 αρ. 83, 1-2 (147) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 402.5 (148) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 62 αρ. 128 (149) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci)  2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 283 (150) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 142.6 (151) 3ος αι. μ.Χ., Minalo 2 (1911), 54  (152) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 6/II (153) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 83 μ.Χ., SEG XVI 404.1 (154) 1ος αι. μ.Χ., SEG XVI 405 (155) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 713 (156) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.184 (157) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.217.5 (158) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.221 (159) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2. 223 (160) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.225 (161) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ Kolobaisa) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.2.234.7 (162) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mariovo) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.166 (163) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mojno) 199 μ.Χ., IG X.2.2.171 (164) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.172 (165) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.2.159.8 (166) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.189 (167) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.259 (168) 3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.2.295 (169) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.299  (170) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 583.11 (171) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 29 (172) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Καστανιά) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG L 593 (173) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Λιβάδι) αυτοκρ. περ., SEG XXXVIII 630 (174) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800 A.39 (175) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.60 (176) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.95 (177) Μακεδονία (Σιντική-σημ., Neine) 173 μ.Χ., IGB IV 2240 (178) 3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2255 (179) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολη) 158 μ.Χ., IGB IV 2263.15 (180) 219 μ.Χ., IGB V 5901 (181) 198 μ.Χ., IGB IV 2311.1 (182) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 2ος αι. π.Χ., EAM 178· Ακαμάτης & Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1996, 22 (183) 2ος αι. π.Χ., EAM 156 (184) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 616 (185) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524II.22 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 106 αρ. 92) (186) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2 π.Χ. ή 115 μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 97 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
778