Νικάνωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικάνορ (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Νικάνο̄ρ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νεικάνωρ (ελλην. περ., Λυγκηστίδα-Ηράκλεια / 3ος αι. π.Χ., Πόντος / 2ος αι. π.Χ., Ευία /2ος-1ος, Μυσία / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία, Λητή / 1ος αι. π.Χ., Λάρισα, Λυδία, Αθήνα, Δελφοί / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / αυτοκρ. περ., Θήρα, Κρήτη, Τυμφαία, Μυσία, Λυδία/ 1ος αι. μ.Χ., Κάλυμνος, Θάσος και στο εξής συχνότατα ), Nicanor (;1ος αι. π.Χ., Σικελία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.12.2· Διόδωρος 18.22.1 (RE (2)) (2) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 177D-E (3) Μακεδονία πριν το 317 π.Χ.,  Αρποκρατίων s.v.· Σούδα s.v.· Διόδωρος 18 (διάφορα χωρία) κ.α. (4) Μακεδονία π. 365-330 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.4.2, 1.14.2, 2.8.3, 3.11.9, 3.21.8· Κούρτιος 3.9.7, 4.13.27, 5.13.19· Διόδωρος 17.57.1 (RE (1)· Berve 554) (5) Μακεδονία < Δελφοί 341-332 π.Χ., CID II 43.42, 44.[5], 74 I. [32], 74 II.22, 80.[7], 82.19· RE (5)  (6) Μακεδονία 335 π.Χ., P. Migne 33, σ. 272 (RE (12)· Berve 561) (7) Μακεδονία 334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.18.4-5, 1.19.3 (RE (9)· Berve 555) (8) Μακεδονία 330 π.Χ., Κούρτιος 6.7.15, 6.11.38 (RE (10)· Berve 558) (9) Μακεδονία 327-326 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.22.5, 4.28.6, 5.20.7, 6.2.3 (RE (3)· Berve 556) (10) Μακεδονία 326 π.Χ., Κούρτιος 8.13.13 (RE (11)· Berve 560) (11) Μακεδονία 321-312 π.Χ., Αρριανός, Μετά Αλέξ., FGH 156 F 9, 37· Διόδωρος 18.39.6, 19.92.1-5· 100.3· Πλούταρχος, Ευμ. 17.2 (RE (13)) (12) Μακεδονία 320 π.Χ., Διόδωρος 18.43.2 (RE (6)· Berve 559) (13) Μακεδονία 317 π.Χ., Διόδωρος 19.11.8 (RE (8)· Berve 553) (14) Μακεδονία 301 π.Χ., Πολύαινος 4.7.4 (RE (14)) (15) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Gow & Page 1965, 3344 (16) Μακεδονία < Αίγυπτος 3ος αι. π.Χ., SEG XIV 850 (17) Μακεδονία < Αίγυπτος 282-274 π.Χ., PHib 30.3 (18) Μακεδονία < Αιτωλία 263 π.Χ., IG IX.12.1.17.26 (19) Μακεδονία < Αίγυπτος 246 π.Χ., BGU 1463.2, 8 (20) Μακεδονία < Αίγυπτος ;241 π.Χ., Wagner 1998, 1, 8· ZPE 123 (1998), 149-150  (21) Μακεδονία < Ελευσίνα π. 238 π.Χ., IG II2.1299.107· ZPE 78 (1989), 241 (22) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 236-209 π.Χ., PPetr2 27, 3 & σ. 247 (23-24) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 225-200 π.Χ., PMich 781.17 (25) Μακεδονία < Αίγυπτος 218 π.Χ., PEnt 69, 1 και πίσω όψη (26) Μακεδονία 200 π.Χ., Πολύβιος 16.27.1 (RE (15)) (27) 197 π.Χ., Πολύβιος 18.24.2 (RE (16)) (28) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ.,  ΑΔ  52 (1997) Χρον. σ. 731 (29) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 153 (30) 248 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 3.2-3 (31-37) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.12, 13 (τρις), 22 (δις), 33 (38) 121 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.14 (39) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 186 (40) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 195 (41) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 32 (42) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 358 (43) 234 μ.Χ., ILeukopetra 84.6 (44) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος/1ος αι. π.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 202 αρ. 16 (45) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) 3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 195 αρ. 15 (= SEG XLIX 727) (46) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα)  3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.4, 14, [24], [33] (47) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524II.19 (48) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III, 59 (49) και Στάγειρα π. 355-318 π.Χ., IK 16 Ephesos VI 2011 (RE (4)· Berve 557) (50) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.19 (51) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.39 (52) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.329 (53) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) π. 225-200 π.Χ., SEG XL 526.3 (54) Μακεδονία (Εορδαία) μετά το 316 π.Χ., IG IV.12.94b.37 (55-57) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια) 181 π.Χ., EAM 87.3, 10· 12· 16  (58-59) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ακρινή)  2ος αι. π.Χ., EAM 90.3 & 4 (60) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλαι/Κέλλα)  3ος-2ος αι. π.Χ.,  ΑΕΜΘ 9 (1995), 20 (61) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  ελλην. περ., ΑΕΜΘ  15 (2001), 114 (62) μέσα 3ου αι. π.Χ.,  Hatzopoulos 1991, 50 αρ. 11, 9 (= SEG XLI 565) (63)  π. 200-170 π.Χ.,  Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  σ. 87 αρ. 65.1 (= SEG XLVI 720) (64) 90 π.Χ., SEG XLVIII 716 ter, 4, 7 (65) μέσα 1ου αι. π.Χ., SEG XL 522  (66) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.4 (= SEG XLI 562) (67) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος)  π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.2 (68) Μακεδονία (Κρηστωνία) 2ος αι. μ.Χ.,  SEG XXXVII 561 (πρβ.  BE 1989, αρ. 450) (69) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.7 (70-71) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια)  ελλην. περ.,  Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 211 (72) 4ος αι. π.Χ., SEG XLIX 856 (πρβ. BE 2003, αρ. 365) (73) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 857 (πρβ. BE 2003, αρ. 365)  (73) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη)  π. 143 π.Χ.,  IG X.2.1.1031.1 (= IvOl 325) (74) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.410.1 (75) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.459A (76) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.588 (77) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.192.6  (78-80) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248II.2 (δις) & 3 (81) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 330 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.15 (82-83) π. 313 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62, 33 (84) π. 312 π.Χ. Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ., 84 αρ.62.34 (85) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLII 593 (86) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.61 (87-88) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.17 & 18 (89) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.12  (90) ελλην. περ.-αυτοκ. περ., Δήμιτσας 1896, 680 (91) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά  2 (1951), 619 αρ. 42θ.8 (92-93) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Αγία Άννα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., EAM 193 (94) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.47 (95) 192 μ.Χ., EAM 186II.43 (96) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 236 μ.Χ., SEG XLVII 911  (97-99) Μακεδονία (σημ. Παιονία-Demir Kapija)  ελλην. περ., SEG XLV 807A, B & E (100) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος) ;2ος αι. π.Χ.,  ΑΔ 23 (1968) Μελ. σ. 111 αρ. 77 (101) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 2, 73 αρ. 56, 14 με ευρ. (102) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Λιβάδι) αυτοκ. περ., SEG XXXVIII 630 (103) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί) ;1ος αι. π.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 60 (= IG IX.2.231) (104) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Αγιος Γεώργιος)  αυτοκρ. περ., EAM 30 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
529