Δημήτριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
5ος/6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Δημήτριος 2 (2)  Μακεδονία π. 386-283 π.Χ., RE (33)· Berve 257· Hammond & Walbank 1988, 637 Index s.v.· πρβ. Beloch, GG IV (2), 134-135 (3) Μακεδονία 331-326 π.Χ., RE (25)·  Berve 256 (4) Μακεδονία 330 π.Χ., RE (24)· Berve 260 (5) Μακεδονία ελλην. περ., AMGR 1935-1939, 121 αρ. 4 (6) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., PGurob 18, 4 (= PP 8881) (7) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Tataki 1998, 295 αρ. 38 (8) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., RE (35) (9) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., RE (36) (10) Μακεδονία π. 276-229 π.Χ., RE (34) (11) Μακεδονία ;275 ή 266 π.Χ.,  FD III.4.408.26 (12) Μακεδονία αρχές 3ου αι. π.Χ., Perdrizet  & Lefebvre 1919, 589 (13) Μακεδονία αρχές 3ου αι. π.Χ., BailIet 1920-1926, 611  (14-15) Μακεδονία περίπου 225-200 π.Χ., PMich 781, 50· πρβ. La'da 2002, E1456  (16) Μακεδονία ;219 π.Χ., PUG III 104.2, 4· La'da 2002, E1537,  E1643 (17) Μακεδονία π. 208-181 π.Χ., RE (37) (18) Μακεδονία < Αθήνα 2ος αι. π.Χ., IG II2.9259  (19) Μακεδονία 186-150 π.Χ., RE (40)· Grainger 1997, 39-42·  πρβ. ZPE 131 (2000), 106-108  (20) Μακεδονία π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.4 (21) Μακεδονία μέσα 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσπ. 2.17 (22) Μακεδονία < Αίγυπτος 159 π.Χ., SB 11893.2 (23) Μακεδονία π. 159-125 π.Χ., RE (41)· Grainger 1997, 42-44· πρβ. ZPE 131 (2000), 107-108 (24) Μακεδονία π. 148 π.Χ., PTeb 79.29  (25) Μακεδονία μετά το 132 π.Χ., PKöln 366.1, 10, 14, 19 (= La'da 2002, E1457)  (26) Μακεδονία π. 115-88 π.Χ., RE (42)· Grainger 1997, 44 (27) Μακεδονία 113 π.Χ., PDion 21.28  (28)  Μακεδονία 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 285 (29) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 771 (30) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16B.35 (31) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.44 (32) αρχές 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 18.2, 24.1  (33) 2ος/1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 161 (34) 121 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.13 (35) 113 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.39 (36) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.4  (37) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.7  (38) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 492  (39) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 90.3 (40) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 263.2 (41) ;171-208 μ.Χ., ILeukopetra 130.1 (42) ;2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 131.1 (43) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 143 B.14  (44) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 221 (45) 210 μ.Χ., ILeukopetra 55.10, 56.8, 57.7 (46) 225 μ.Χ., ILeukopetra 71.13  (47) 229 μ.Χ., ILeukopetra 74.14 (48) 238-239 μ.Χ., ILeukopetra 87.14, 88.3, 89.16, 90.11, 91.24, 92. 13, 93.30, 94.7 (49) 248 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 53.14, 54.10  (50) αυτοκρ. περ., IG II2.8406 (51) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 1ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 38  (52) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XII 346 (53) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 13.5  (54) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 17  (55) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 26  (56-57) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι;) 172 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 147.2, 5 (58) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 422 (59) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XXXII 642  (60) 4ος αι. π.Χ., Tataki 1998, 153 αρ. 34 (61) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XLI 575, 1 (62) ελλ. περ., Tataki 1998, 153 αρ. 33 (63) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 32-33 αρ. ΠΑΡ8-10 (= SEG L 613) (64) 3ος αι. π.Χ., SEG XLI 575.2-3 (65) 31 π.Χ., ή 206 π.Χ., CPR XVIII 21.437, 451 (= La'da 2002, E1944) (66) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.314 (67) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325 (68) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.54 (69) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326, 33 (70)  Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 125 μ.Χ., EAM 49b (71) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., RE (93) (72) πριν από το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61, 10 (= SEG XLVI 715)  (73) 2ος αι. π.Χ., IG II2.8081  (74) αυτοκρ. περ., BCH 22 (1898), 349-350 σημ. 2 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 858) (75) αυτοκρ. περ., αδημοσ. (76) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) ;222-221 π.Χ., SEG XLVIII 812 (77) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Ηδωνοί) π. το 450 π.Χ., AMNG III (2), 146 αρ. 14 (78) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 51 (1996) Χρον., σ. 577, 21 (79) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 51 (1996) Χρον. σ. 577, 21 (80) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι*) 533-536 μ.Χ., DCB (13)  (81) Μακεδονία (Μυγδονία-Βορμίσκος;) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 844. 3-15· BE 1996, αρ. 270 (82) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XXXI 623 (= XLII 591)  (83) 2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 88 αρ. 67 Ευρετήριο  (84)  2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 595  (85-92) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.10, 16, 34, 37 (δις), 46, 58 (δις) (93-95) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582, 12, 50, 55 (96) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79, 12  (97) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.1 (= BCH 68-69 (1944-19455), 431 (98) 22 μ.Χ. ή 139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678.4 (99-100) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.107· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 67 (χρονολόγηση) (101) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.80 (102-103) αρχές 2ου αι. π.Χ., IG X.2.1.27.4 (104) π.  39 π.Χ., IG X.2.1.30.[4]· 50.4· 109.10 (105) 27 π.Χ- 14 μ.Χ., SEG XLVI 812.5 (106-107) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.3, 4· Robert, OMS 5ος τόμ., 295-302 (χρονολόγηση) (108) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.69, 30 (109) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.35 (110) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.226.13·  πρβ. Robert, OMS 5ος τόμ., 298 σημ. 193  (111) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.438 (112) IG X.2.1.411.7 (113) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 188 ( = SEG XLVII 989) (114) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.335 (= Feissel 1983, 149)  (115) ;4ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 92 (116) 46 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 366.10 (= Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997, αρ. 36· πρβ. Μελετήματα Λαούρδα,  98-100· Τεκμήρια 6 (2001),  126 σημ. 2  (117) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.747 (118) ;5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.784, 10 (= Feissel 1983, 159)  (119) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 165 (= SEG XLVII 1008) (120) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.780 (= Feissel 1983, 130 (121) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.785 (= Feissel 1983, 168) (122) 6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.281 (= Feissel 1983, 98) (123) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) πριν από το 305 μ.Χ., DCB (6) (124) 519 μ.Χ., IG X.2.1.674.2 (= Feissel 1983, 132)· πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 12 αρ. 17 (125) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.22 (126) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 18 (1894), 439 αρ. 2 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 845 (= 911)) (127) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186IV.50 (128) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λικνάδες) ελλην. περ., EAM 210 (129) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 149.6 (130) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) ελλην. περ., SEG XLV 807 E (131-132) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος αι. π.Χ., αδημοσ. (Σκόπια) (133) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 37 αρ. 114  (134) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 714 (135) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι*) 5ος/6ος αι. μ.Χ., SEG XL 552 (136) Μακεδονία (Πελαγονία) 94 μ.Χ., ή 211 μ.Χ., IG X.2.2.278 (137) Μακεδονία (Πιερία) ;2ος αι. π.Χ., IG XII Suppl. σ. 25 αρ. 80 (138) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 180 (139) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.7 (140) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5925.2, 9 (141) 6ος αι. μ.Χ., Beševliev 1952, 241.3 (142) Μακεδονία (Τυμφαία) 188 μ.Χ., EAM 71 (143) Μακεδονία; 334-333 π.Χ., IG II2.405.15· πρβ. Osborne, Naturalization D21 (= PA 750)  (144) Μακεδονία 327 π.Χ., RE Supplbd. 4 (48 a)· Berve 258  (145) Μακεδονία 263 π.Χ., PHib 209, 6  (146) Μακεδονία (ή Θεσσαλία) π. 220-200 π.Χ., Helly 1973, 99 αρ. 3 (147) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 300 π.Χ., IG II2.1263.5, 21, 41, 48 (148) π. 240-230 π.Χ., IG VII.265.1, 3 (= Πετράκος 1997, αρ. 56)  (149) 1ος αι. π.Χ., BGU 1732.1, 2, 5, κλπ. (= SB 7420· PP 2626) (150) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 43 αρ. 1 (151) π.  208 π.Χ., FD III.4.135.23  (152) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια; ή Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 60 αρ. 13 (153) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) 4ος αι. π.Χ., IG II2.10365  (154) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα;) 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.22

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3 325
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 170, 172, 18. Kalleris 1954 &1976 [1988], 291, 487· Hammond & Walbank 1988, 322-336· Beloch, GG 4 (2), 136-139· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 92 αρ. 77· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997,  52· Perlman, 2000, E.1 και πίν. 69.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 65, 378, 380, 381, 382, 383, 587, 987, 1175· Tataki 1994, 77· 78· Tataki 1998,  50 αρ. 39,  40·  77 αρ. 22· 87 αρ. 21· 133 αρ. 30, 31, 32· 168 αρ. 1· 170 αρ. 7· 173 αρ. 2· 215 αρ. 2· 292 αρ. 21, 23· 293 αρ. 24, 26, 30· 294 αρ. 31, 32, 33, 34, 35, 36· 295 αρ. 37, 39, 40· 478 αρ. 64, 66· Osborne & Byrne 1996, 502, 1314, 3468, 5889,  6903·  La'da 2002, E1451, E1455, E1458, E1460, E1620, E1924, E2652.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 510 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κρήτη τον 7ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: