Ἀλεξάνδρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλειξάνδρα (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Ἀλεξἄδρα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 4ος αι. μ.Χ., Λυδία), Alexandra (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία /3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀλεκαξά(ν)δρα (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἀλαιξάνδρα (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 309 μ.Χ. ή 311 μ.Χ., ILeukopetra 116.6 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 48.1 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 319 (4) 113 μ.Χ., ISamothrace 47.6 (5) 2oς αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 497C  (6) πριν από 3ο αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 78, 12 (7) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 354 (8) 238 μ.Χ., ILeukopetra 90.1 (9) μετά το 249 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 109.6  (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια-Βλαγανοί*) 189 μ.Χ., SEG XXXVII 590.4 (11) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 380 (12) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Robert [1940] 1971, 84 αρ. 20 (13) 3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 204 αρ. 3 (14) 5oς-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 38  (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχνες;) 172 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 147.1 (16) Mακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα*) ;3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 170 αρ. 354.5-6 (= Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, αρ. 262) (17)  Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλοσταί) 200 μ.Χ., EAM 37.2 (18) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 244 (= Pilhofer 275) (19) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι;) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 181 (= Pilhofer 743a) (20) Mακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος- 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.122 (21) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.588 (22) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.518 δις (23) πριν από 3ο αι. μ.Χ., IG X.2.1.201.2· IG 202.2·  IG 203.2·  ΕΚΜ 1, Βέροια 69.8  (ή Βέροια) (24)  3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 854 (25) μετά το 212 μ.Χ., IG X.2.1.609.2 (26) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.210.8· IG 211.9 (27) 253 μ.Χ., IG X.2.1.167.14, σ. 88 (28) 261 μ.Χ., IG X.2.1.200.8, 11 (29) πριν από 4ο αι. μ.Χ., IG X.2.1.551 (= Feissel 1983, αρ. 116) (30) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 181.4 (= SEG XLVII 1011) (31) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.404 (= Feissel 1983, αρ. 169) (32) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 254 μ.Χ., SEG XLII 604.3 (33) Mακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 536 (34) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 843 (35) Mακεδονία (Παιονία-σημ. Κavadarci) 2oς-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 67 αρ. 150  (36) Sp. 98 (1941-1948), 63 αρ. 132 (37) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Νegotino) 2oς-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 56 αρ. 114.15 (38) Mακεδονία (Παιονία-Στόβοι) πριν από 3ο αι. μ.Χ., AJA 88 (1984), 567 κ.ε. (πρβ. SEG XXXIV 678I.1· SEG 678II.5-6· IG X.2.2.333) (39) Μακεδονία (Πελαγονία) 3oς αι. μ.Χ., IG X.2.2.188.5 (40) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς;) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.206 (41) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2oς αι. μ.Χ., IG X.2.2.217.2 (42) Mακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIV 633 (43) 2oς-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 24 & Μελετήματα Λαούρδα, σ. 105 (44) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 26 (45) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 582 (46) Mακεδονία (Πιερία-Δίον;)  2ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 200-201 αρ. D18  (47) Mακεδονία (Xαλκιδική-Γίγωνος;) 2oς αι. μ.Χ., SEG XLVIII 799

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
134