Μένανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενάνδριος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Menander (;4ος/3ος αι. π.Χ., Σικελία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Χίος / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Μενάνδρειος  (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., 3ος/2ος αι. π.Χ.,2ος/1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Μήνανδρος (2ος αι. π.Χ., Μυσία), Μαίνανδρος (αυτοκρ. περ., Μυσία), Μένἀδρος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 365-321 π.Χ., πολλαπλές αναφορές σε Αρριανό, Κούρτιο, Διόδωρο, Δέξιππο, Πλίνιο κ.ά. (RE (5)· Berve 501· Syll3 302.4 (= Chiron 33 (2003), 420) (2) Μακεδονία π. 327 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 57 (RE (6)· Berve 502) (3) Μακεδονία < Αθήνα ;ελλην. περ., IG II2.9264· Δήμιτσας 1896, αρ. 1112 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 13.259, 264, 271 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 231 π.Χ., SB 9258.7 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 104.2 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 105.10 (8) Μακεδονία π. 210 π.Χ., ZPE 132 (2000), 228 αρ. 1.9  (9) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 615 (= XXXIX 591) (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 778 (11) SEG XXXV 792 (12) 3ος αι. π.Χ.,  SEG II 394 (13) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος-3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 148 (14) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16B.8 (15) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.58 (16-21) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.20, 26, 29 (δις), 32, 36 (22-23) 178 π.Χ., SGDI 2071.2 & 8 (24) 38 π.Χ., Robert 1936, 44.18 (= IG XII Suppl. σ. 149) (25) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 344 (26) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.8 (27) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (28) 2ος αι. μ.Χ., SEG L 623 (29) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 7A.35 (30) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 499.13  (31) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) π. 200-175 π.Χ., SEG XLIV 409.2 (32) 2ος αι. π.Χ., BSA 58 (1963), 22 αρ. 3 (33-34) 2ος/1ος αι. π.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 202 αρ. 16 (35) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.6 (36) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.20 (37) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.59 (38) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.103 (39-40) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.31.64 (41) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 102 (42) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλαι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 127 (43) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 20 αρ. 2.2 (= SEG XLI 556) (44) 313-306 π.Χ., Maier, Mauerbauinschr. 69 II.143 (45-46) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 593.1 & 2 (47) < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 17.20 (48) 200-170 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 87 αρ. 65.3 (= SEG XLVI 720) (49-50) 76 ή 192 μ.Χ., SEG XXXIII 501.2 & 3  (51) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 287a (52) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.1 (53) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 23 αρ. 56 (54) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) 4ος αι. π.Χ., SEG XLIX 856 (πρβ. BE 2003, αρ. 365) (55) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 857 (πρβ. BE 2003, αρ. 365) (56) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 230 π.Χ., IG XI.4. 1053.10 (= X.2.1.1028·  RE (14)) (57) αυτοκρ. περ., Μακεδονικά 14 (1974), 334 (58) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.16 (59) ;1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.53 (60) 46 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 366.11 (61) μετά το 212 μ.Χ., IG X.2.1.768.3  (62) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 328-326 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.17-19 (63) π. 317 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  84 αρ. 62, 29 (64-68) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.7 & 35, 14, 45, 51, 54  (69-70) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 581.11, 12 (71) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.39 (72-73) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.6, 16 (74) 323 π.Χ., SEG XXXVI 331B.20 (75-77) 2ος αι. π.Χ. SEG XLVI 764.2, 8, 9 (78) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 633a (79) 22 ή 139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678.5 (80) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 817 (= Καφταντζής 26) (81) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 821.36 (= Καφταντζής 1) (82) Μακεδονία (Ορεστίδα-Νεστόριο) 3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 921 (83) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 75 αρ. 176, 3 (πρβ. Düll 1977, 340 αρ. 131) (84) Μακεδονία (Πιερία-Ηράκλειο) ελλην. περ., SEG XLIX 769  (85) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36, 121 (86) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-1ος αι. π.Χ. SEG XXXIII 541 & ΑΔ 30 (1975) Χρον.  πίν. 162 (87) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 916 (88) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) 2ος αι. μ.Χ., AAA 4 (1971), 361 (89) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2 π.Χ. ή 115 μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 97 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 347