Μᾶρκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μᾶρχος (2ος αι. μ.Χ., Κρήτη), Μάρκι (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) 164 ή 280 μ.Χ., GVI 1317. 2 (= Καφταντζής 531) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.18 (3) 189 μ.Χ., ILeukopetra 22.1 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XII 346 (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.78 (6) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.33 (7) Μακεδονία (Ελιμεία-Οβλοστές) 200 μ.Χ., EAM 37.7  (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 662 (9) 157 ή 273 μ.Χ., SEG XXXIV 605 (10) αυτοκρ. περ., SEG XXIV 608  (11) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 135 αρ. 38 (= Pilhofer 614) (12) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 219 (= Pilhofer 634· Πίκουλας 2001, 118 αρ. 9) (13) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 163 αρ. 72.4 (= Pilhofer 606) (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 158 αρ. 65, 1 (= Pilhofer 598) (15) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 612 (16) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IGB V 5922.3 (17) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.10 (18) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.27· 69.19 (19) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AII.26 (20) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.599 (21) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.642.1 (22) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.670 (23) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG II2.12518 (24) 141 μ.Χ., IG X.2.1.137, 12 (πρβ. BCH 97 (1973), 587) (25) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262II.7 (26) 209 μ.Χ., IG X.2.1.506.1 (27) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.911.4 (28) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 2038 (= Pilhofer 539b) (29) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 610 (= Pilhofer 538) (30) 156 μ.Χ., Καφταντζής 737 (= Pilhofer 539a) (31) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ., Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.6 (= Καφταντζής 1) (32) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 402.4 (33) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 67 αρ. 149 & 77 (1934), 81 (34) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.242 (35) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.272 (36-37) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 230 μ.Χ., IG X.2.2.75.29 & 41-42 (38) Μακεδονία 3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 38 (1983) Χρον.  σ. 411 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
495