Λυσίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Lysimachus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 285-221 π.Χ. Πολύβιος 15.25.2· Σχόλια στον Θεόκριτο, Ειδ. 17. 128 (= PP 14531) (2) Μακεδονία < Δήλος 3ος αι. π.Χ., IG XI.4.1276.3 (3)  Μακεδονία < Κως 3ος αι. π.Χ., ICos ED 56.2  (4) Μακεδονία 235-200 π.Χ., La'da 2002, E1756 (5) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., Λίβιος 40.8.4 (RE (16))  (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 2ος αι. π.Χ., BGU 2423.34 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 118-116 π.Χ., PTeb 62.63· 63.57· 64 a.28 (= PP 2581) (8) Μακεδονία 406 π.Χ., Σούδα Ε 3695 (9) 3ος αι. π.Χ., Ιουστ. 24.3.5  (10) Μακεδονία (Αλμωπία-σημ. Μηλιά) 2ος-1ος αι., π.Χ. SEG XII 347 (11) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 199 (12) 115 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.32 (13) 114 π.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 134.35 (14) 1ος π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.11 (15) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 32 (16) π. 10 π.Χ., Helly 1973, 117, 9 (17) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 75.3 (18) 248 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 54.3  (19)  Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.4 (20) 3ος αι. μ.Χ., Tataki 1998, 103 αρ. 11 (= Tataki 1994, αρ. 56, αδημ., ΑΜΘ)  (21) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 360-281 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.28.4· Αρριανός, Ινδικά 18.3· Δέξιππος FGH 100 F 8.3 κ.α. (RE (1)· Berve 480· SEG XXXVIII 619.1, 3, 9) (22) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ. σ. 82· SEG XXXIX 623·  XLIII 444·  ΑΕΜΘ 10 (1996), 116 (23) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.44 (24) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.21 (25) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.38  (26) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.83 (27-29) 74 μ.Χ.,  IG X.2.2.326.37, 37-38, 49-50 (30-31) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.15, 25  (32) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα) 3ος αι. μ.Χ., EAM 134 (33) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Πύργοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 129 (34) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 242 π.Χ., SEG XII 373.20 (35) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Hatzopoulos 1996,2ος τόμ., 83 αρ. 61.3 (= SEG XLVI 715, ΠΑΕ 1979, 77 και πίν. 54β (36) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Δούρειοι) 214 μ.Χ., ILeukopetra 65.3  (37) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 87.4 (38) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) μέσα 3ου αι. μ.Χ., EAM 148 (39) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.54  (40) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.97 (41) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Γερακαρού) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 576 (42) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.27.2 (43) π. 23 π.Χ., IG X.2.1.97.4· 113.2 (44) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.635 (45) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243 I.13 (46) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1 1022 (= CIL III 3528) (47) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 768 (48-49) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.205.8, 14 (50) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248II.3 (51) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ.,  SEG XLII 580.42 (52-53) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.10, 15 (54) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.13 (55) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 616 (= Pilhofer 549) (56) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 812.5 (= Καφταντζής 16) (57) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186IV.45 (58) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., EAM 147.2 (59) Μακεδονία (Παιονία) ;2ος αι. μ.Χ., AM 27 (1902), 318 αρ. 45  (60) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ.,  αδημ. (Σκόπια) (61) 116 μ.Χ.,  αδημ. (Σκόπια)  (62) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.290 (63) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.297 (64-65) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2 201.1, 10 & 4-5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
533