Ἀπολλόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολλόδο̄ρος (6ος/5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Βοιωτία, Κιμμερικός Βόσπορος, Αθήνα, Αρκαδία /5ος/4ος αι. π.Χ., Βοιωτία /4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀπολλόδορος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Ἀπολλοδώρο (γεν., 5ος/4ος αι. π.Χ., Θράκη), Ἀπολώδωρος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα /2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Πενέσται), Ἀπολλώδωρος (4ος αι. π.Χ., Όλυνθος / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀπολίδωρος (4ος/3ος αι. π.Χ., Σικελία), Ἀπὀλόδωρος (ελλην. περ., Αμβρακία /1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή /3ος αι. μ.Χ., Μυσία), Ἀπολλοδώρειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Λέσβος /3ος αι. π.Χ., Νήσος, Μυσία), Ἀπολώδωρος (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀπολλοδώριος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Apolodorus (1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Apollodorus (1ος αι. π.Χ., Σικελία, γραμματεία /2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀπελλίδωρος (αυτοκρ. περ., Κύπρος),  Ἀπωλώδωρος (3ος αι. μ.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Εύβοια ;308-304 π.Χ., Eretria XI, 109 αρ. 5.2, 7, 17 (= IG XII.9.205 & 226· IG XII.9.206.2, 8· πρβ. Eretria XI, 210-211 αρ. XI)  (2)  Mακεδονία < Αίγυπτος 242 π.Χ., PSI 394.7 (3) Μακεδονία 197 π.Χ., Πολύβιος 18.1.2, 18.8.7 (RE (45)) (4) Μακεδονία < Θεσσαλία μέσα 2ου αι. π.Χ., Helly 1973, 49.7 (5-6) Μακεδονία < Αίγυπτος ;150 π.Χ., PBad II.11.5, 8  (7) Μακεδονία; (Resen) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG Χ.2.2.50 (8) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) αρχές 1ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 121.9· ΕΚΜ 1, Βέροια 299.[1], 2 (9) αρχές 1ου αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 299.3 (10) Μακεδονία (Βισαλτία-Τερπνή) 3ος αι. π.Χ., SEG XXV 719 (= XLVIII 846) (11) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.11 (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (13)  πριν από 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 494 (14) 216-232 μ.Χ., ILeukopetra 67.2· ILeukopetra 78.7 & Tyche 16 (2001), 151-152 (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., GP 408 (16) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.12 (17) 3oς αι μ.Χ., Feissel 1983, 11 (18) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 1oς αι. μ.Χ., IG X.2.2.330 (19-20) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.10, 11 (21-22) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324, 18, 24 (23) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.2·  IG X.2.2.326.2 (24-27) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.19, 21, 27, 57 (28-29) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.35, 26-27 (30) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.73 (31-32) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλοσταί) 200 μ.Χ., EAM 37.5, 7 (33) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 1ος-2ος αι. μ.Χ., EAM 78.5 (34) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 57 (35) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες;) αρχές 2ου αι. π.Χ., EAM 118  (36) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 331-323 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.16.4, 7.18.1-3· Πλούταρχος, Αλέξ. 73 (RE (42)· Berve 101) (37) ελλην. περ.;, ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 427 (38) ελλην. περ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 355 αρ. 5 (39) ελλην. περ., SEG XXIV 588 (40) 3ος αι. π.Χ., RA 1935 (2), 67 αρ. 2 (= Καφταντζής 605) (41) π. 265-255 π.Χ., SGDI 2588.2 (42) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 247 (πρβ. ΠΑΕ 1977, 52 εικ. 3 (43) 67 π.Χ., SEG XXXVI 583.2 (44) 37 π.Χ., Robert 1936, αρ. 44.10 (45) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 162 μ.Χ., Πίκουλας 2001,  120 αρ. 11 (46) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 613.1 (47) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Μελίτη) πριν από 3ος αι. μ.Χ., EAM 166.2 (48) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.86.6 (49) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.2 (50) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241A I.2 (51) 141 μ.Χ., IG X.2.1.137.11 (πρβ. BCH 97 (1973), 587) (52) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 215 ή 174 π.Χ., SEG XXX 1892.27  (53) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 2038 (= Pilhofer 539b) (54) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) ελλην. περ., SEG XXX 616 (55) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος  αι. μ.Χ., ZA 15 (1965), 117 (56) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 60 αρ. 123 (57) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaisa*) ;πριν από 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.231 (58-59) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36, 125 (60) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) ελλην. περ.;, Δήμιτσας 1896, 913 (61) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ;4ος-3ος αι. π.Χ., FD III (1) 438· BCH 105 (1981), 433-408 (62) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;355 π.Χ., TAPA 69 (1938), 51 αρ. 5.9 (63) ;352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.11 (64) ;350 π.Χ., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3.2 (65) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Διόδωρος 22.5·  Πολύαινος  4.6.18; 6.7.1-2· Παυσανίας 4.5.4 (RE (43)) (66) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος;) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 671.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 425

Γεωγραφική διασπορά: