Περδίκκας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Περδίκας (1ος αι. π.Χ., Βέροια / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Βιθυνία /1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Καλίνδοια), Περδείκα (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
7ος αι. π.Χ.
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 7ος αι. π.Χ., Ηρόδοτος 8.139.5· POxy 2465 fr. 1 II, 22 (πρβ. FGrH 631: Σάτυρος, 1ος αι. π.Χ.)· (RE (1)) (2) Μακεδονία π. 475-413 π.Χ., IG I3.61.18, 27, 47, 50· IG I3.89.9, 15-16, 25-26, κλπ. (RE (2)) (3) Μακεδονία π. 390-359 π.Χ., IG IV.12.94b.9· IG VII.3055.7· SEG XLIV 414· Rhodes-Osborne 2003, 75A· Πετράκος 1997, 1.4· Eretria XI, 367-387· Βουτυράς & Σισμανίδης 2007, στ. 23, 27· Head 1911, 222· Kraay-Morkholm Essays, 308-309· 314 (RE (3)) (4) Μακεδονία 320 π.Χ., Διόδωρος 18.40.2-4 (RE (5)· Berve 628) (5) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., PHib 30d.14· PSI 371.1· 378.1  (6) Μακεδονία ;201 π.Χ., ICretl, V 52.20, 25· XIV 1.19, 24, 30· XVI 2.22· 15.19, 24· II, V, 17.12· XII 21.18· XXVI 1.3, 10 (RE (7)) (7) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.35 (8) Μακεδονία < Θεσσαλία ;3ος-2ος αι. π.Χ., Helly 1973, 105.5 (ή Θεσσαλία;) (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 506 (10) Μακεδονία (Ελίμεια) π. 333-297 π.Χ., Κούρτιος 6.9.30·  SIG3 332 (RE (6)· Berve 626) (11) Μακεδονία (Εορδαία) π. 360-321 π.Χ., πολλές γραμματειακές μαρτυρίες (RE (4)· Berve 627) (12) Μακεδονία (Εορδαία-Γραία) 181 π.Χ., EAM 87.5 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 41-42 αρ. 17 (13) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ακρινή) 2ος αι. π.Χ., EAM 92.3 (14) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ερμάκια) 75 π.Χ., SEG XLVII 943 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 314 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.32 (16) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 597 (17) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Αυγή) 4ος αι. π.Χ., SEG L 573

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906,  131, 153, 168, 187· Kalleris 1954 & 1976 [1988],  289, 291, 292 492 κ.α.· Hatzopoulos 1988α, 23.3· Raymond 1953, 136-147· Perlman 2000, E.1. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 1050· Tataki 1998, 197 αρ. 17· 206 αρ. 12· 403 αρ. 48, 49· 404 αρ. 52, 54· 492 αρ. 18· PP 16088· La'da 2002, E1577, E1653

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας (είτε υποκοριστικό του Περιδίκαιος είτε προερχόμενο από το ζωωνύμιο πέρδιξ "πέρδικα"). Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία από την Μακεδονία τον 7ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη  Βιθυνία τον 2ο αι. μ.Χ. και στην Καρία τον ;3ο αι. μ.Χ.