Ὀλυμπιάς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀλυνπιάς  (;3ος αι. π.Χ., Δωδώνη /1ος αι. π.Χ., Δελφοί /αυτοκρ. περ., Ρόδος, Αθήνα, Θράκη, Λυδία /2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πελαγονία / 3ος αι. μ.Χ., Κεφαλληνία, Λυδία /βυζ. περ., Κρήτη),  Olympias (αυτοκρ. περ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία /1ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Olimpias (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ὀλυπιάς (1ος αι. μ.Χ., Κύπρος),  Ὀλυππιάς (2ος αι. μ.Χ., Άρνισσα), Ὀλυμειάς (2ος/3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 ή 206 π.Χ., CPR XVIII 30.120, 125, 127, 133 (2) Μακεδονία < Ρόδος  2ος-1ος αι. π.Χ., ASAA 2 (1916), 130 αρ. 17 & SEG XVII 360b (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 173 π.Χ., PGiss 2 I.8, 15, 18, 20-22, 24, [26-27]  (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 491 (5) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 266   (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 206 αρ. 9  (7) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 10 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Tataki 1988, 971 (9) Μακεδονία(Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 18 (1894), 430 αρ. 1 (= Δωδώνη 18 (1989), 293 αρ. 151)  (10) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα)  μέσα του 2ου αι. μ.Χ., EAM 123.2  (11) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ερμάκια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 128 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.181.16· 187.5· 628A.2· 628B.6, 9 (= GVI 1275· SEG XLVI 815.1 (13) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 4 αρ. 2 (14)  μέσα του 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.206.9 (15) Μακεδονία (Παιονία) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XVIII 367 (16) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 75 αρ. 175 (17) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.268 (18) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 59 αρ. 11   (19) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. μ.Χ.;, Δήμιτσας 1896, αρ. 746.4 (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σίγκος) 180 μ.Χ., SEG XXIX 593.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
124