Νικόλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικολάϝω (γεν., ;5ος/4ος αι. π.Χ., Κύπρος), Νικολάϊος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Νεικόλαος (3ος αι. π.Χ., Αχαΐα / 1ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Αμοργός, Σάμος, Θεσσαλία, Βοιωτία / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Στύβερρα, Πελαγονία, Χαλκιδική / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Βοιωτία, Θράκη, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Στύβερρα, Βαττυναίοι, Αμφίπολη, Αθήνα κ.α. / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Στύβερρα, Δημητριάδα, Έδεσσα), Νηκόλαως (βυζ. περ., Μαιονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 3ος-2ος αι. π.Χ., Bernand 1989, 339 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 13.259 (3) Μακεδονία μέσα 2ου αι. π.Χ., Διόδωρος 32.15.5 (RE (3)) (4) Μακεδονία αυτοκρ. περ., SEG XXXI 1538  (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Άλωρος) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ινδικά 18.6 (6-7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.21 & 27 (8) 122 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.4 (9) 120 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.17 (10) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.4 (11) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (12) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 75.6 (13) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) ;246 μ.Χ., SEG XXXVI 620.2 (14) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. μ.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ. σ. 82· SEG XXXIX 623· XLIII 444 (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.22 (16) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομένα) 215 ή 173 π.Χ., IG X.2.2.347 (17) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.28 (18) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.2·  326.2 (19) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.42-43 (20-21) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.94, 99 (22) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.48 (23) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.23 (24) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.333 (25) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.344 (26) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.333,12· ΑΕΜΘ 12 (1998), 104 (27) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια) 4ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΔ 32 (1977) Χρον. σ. 228·  BE 1999, αρ. 325  (28) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6.1· SEG XLI 560 (29) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 48 αρ. 10 B, 2 (= SEG XLI 564) (30) π. 315-313 π.Χ., SEG XXXVI 331 B.18 (31) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 593.3 (32-33) αυτοκρ. περ., SEG XXXIX 571 (34) 76 ή 192 μ.Χ., SEG XXXIII 501.2 (35) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 211 (36) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.13 (37) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 223 π.Χ., IG X.2.1.2.2 (38) 27 π.Χ.-14 μ.Χ., SEG XLVI 812.5 (39) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.8 (40) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.13 (41) 165 μ.Χ., IG X.2.1.450 (42) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.384.1 (43) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248II.1 (44) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 676 (= IG II2.11958· πρβ. Μύρτος, 269-270 & LGPN II s.v. (45-48) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.43, 46, 49, 53 (49) 192 μ.Χ., EAM 186II.56 (50) 192 μ.Χ., EAM 186III.43 (51) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 896.3 (52-53) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 286 (54) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.213 (55) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 47 (56) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 614 (57) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 111 αρ. 2.3 (58) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., AJA 88 (1984), 567 κ.ε., πρβ. SEG XXXIV 678I.3-4· 678II.2-4· 678III.4-5· IG X.2.2.333 (59) 3ος αι. μ.Χ., AJA 88 (1984), 567 κ.ε.· πρβ. SEG XXXIV 678II.1-2· IG X.2.2.333 (60) Μακεδονία (Πελαγονία) 81 μ.Χ., IG X.2.2.276 (61) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.280 (62) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.285 (63) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.287 (64) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.288 (65) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος) αβέβ. χρον., SEG XLV 757 (66-67) Μακεδονία (Χαλκιδική-Κόμβρεια)  87 μ.Χ., IG X.2.2.325.79 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
327