Μάντα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Manta (αυτοκρ. περ., Θράκη, Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Θράκη), Μαντᾶνι (δοτ., 2ος αι. μ.Χ., Πέλλα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.11  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 152 αρ. R15 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος π.Χ. ή 96 μ.Χ., SEG XXXV 710 (4) 37 π.Χ. Robert 1936, 44, 12 (5) 82 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 169 αρ. 80 (6-7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 158 αρ. 65.3 (= Pilhofer 598) (8) αυτοκρ. περ., BIAB 16 (1950), 9 αρ. 3 (= Pilhofer 51) (9) 2ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 306 αρ. 2 (= Pilhofer 29) (10) ;2ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 170 αρ. 83 (= Pilhofer 643) (11) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 64-65 αρ. 24.9 (= Pilhofer 519) (12) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 307 (= Pilhofer 517) (13) 167 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 159 αρ. 66 (= Pilhofer 599) (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 19 αρ. 11 (= Pilhofer 738· πρβ. BE 1948, αρ. 102)  (15) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Κάτω Κλείνες) 2ος αι. μ.Χ., EAM 153  (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.357 (17) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.307 (18) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.441 (19) αυτοκρ. περ., AE 1950-1951, 75 αρ. 21 (= Pilhofer 738)  (20) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.846 (21) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.920 (22) 109 μ.Χ., IG X.2.1.849.3 (23) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 69-98 μ.Χ., SEG XLII 580.92  (24) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 26 μ.Χ., SEG XLVI 708 (= Pilhofer 557a) (25) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Ευδάριστος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 62 αρ. 128 (26) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 68 αρ. 151 (27) Μακεδονία (Πιερίδα-Φάγρης) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 168 αρ. 77 (28) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 152 μ.Χ., Melnik 1, 166 αρ. 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40