Ἀνδρόνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδρόνεικος (2ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Αμοργός, Σάμος, Αθήνα, Ιωνία, Αμφίπολη, Βιθυνία, Κυρηναϊκή, Λυδία και στο εξής κατεξοχήν), Andronicus (2ος αι. π.Χ., Αιτωλία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., RE (10)· Berve 78 (2) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.20.2 (3) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., IG XII.5.571.15 (4) Μακεδονία < Δελφοί  ;π. 285-260 π.Χ., SEG XIV 398a.[1], 4 (5) Μακεδονία 190 π.Χ., RE (14) (6) Μακεδονία 169 π.Χ., Διόδωρος 30.11· Λίβιος 44.10.1-4· Αππιανός, Μακ. 16 ( RE (13)) (7-8) 1ος αι. π.Χ., Xenia antiqua 10 (2001), 19 αρ. A-B (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Αλλάντη) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 64  (10)  Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) < Τήνος 1ος αι. π.Χ., IG XII.5.891.1 (11) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 19 (= 292)  (12) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.99 (13) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 80 (14-15) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα του 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.3, 7· SEG XLI 566  (16) π. 200-170 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 87 αρ. 65.2 (= SEG XLVI 720) (17) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 657.1 (18) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 55 (1931), 200-201 αρ. 14 (= Pilhofer 334)  (19) Μακεδονία (Κρηστωνία-Βράγυλαι) π. 230-220 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.70 (20) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Γορτυνία) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 48 αρ. 101 (21-22) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.86 (23) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 581.2 (24) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.1 (25) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.518 (δις) (26) 187 π.Χ., IG X.2.1.3.1 (27) 3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.26.3 (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 4 αρ. 2) (28) 2ος-3ος μ.Χ., IG X.2.1.752 (29) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.225 (30) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Σύδενδρο) αρχές του 2ου αι. μ.Χ., EAM 53 (31) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 334-314 π.Χ., RE (11)· Berve 79 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
493