Κρηστωνία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κρήστωνες Εθνωνύμιο
Κρηστωνία Τοπωνύμιο
Μόρρυλος/Μόρυλλος Τοπωνύμιο
Μορρύλιος Εθνωνύμιο
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνδρόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαρέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Κρηστωνία