Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Colvin, Stephen. 2009. The Greek Koine and the logic of a standard language
Colvin, Stephen. 2010. Greek dialects in the archaic and classical ages
Comrie, Bernard. 2005. Writing systems
Consani, Carlo. 1986. Persistenza dialettale e diffusione della KOINH a Cipro. Il caso di Kafizin
Consani, Carlo. 2006. La dialettologia greca oggi : acquisizioni, problemi e prospettive
Cook, Arthur Bernard. 1914. Zeus. A Study in Ancient Religion
Cooper, Craig. 1993. A note on Antipater's demand of Hyperides and Demosthenes
Cormack, James Maxwell. 1977. The gymnasiarchal law of Beroea
Cormack, James Maxwell Ross. 1942. Unpublished inscriptions from Beroea
Cormack, James Maxwell Ross. 1975. IG X (Macedonia): The Greek inscriptions of Pieria
Corsten, Thomas (επιμ.). 2010. A Lexicon of Greek Personal Names, Τόμ. VA, Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia
Costabile, Feliciantonio. 1980. Ἄρχοντες e βασιλεύς a Locri Epizefiri
Costanzi, Vincenzo. 1915. Studi di storia macedonica sino a Filippo
Coupry, Jacques & Michel Feyel. 1936. Inscriptions de Philippes
Cowgill, Warren. 1966. Ancient Greek dialectology in the light of Mycenean
Cremona, Carolus. 1980. Lexicon Phaedrianum
Crespo, Emilio. 1993. The epigraphic use of two modal constructions in some subordinate predications
Crespo, Emilio. 2011. OF 496: Dialectal diversity in Macedon at the end of the fourth century BC
Crespo, Emilio. 2012. Γλώσσες και διάλεκτοι στην αρχαία Μακεδονία
Crespo, Emilio. 2015. Η εξασθένηση των φρακτικών συμφώνων στη μακεδονική διάλεκτο

Σελίδες