Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Carapanos, Constantin. 1878. Dodone et ses ruines
Carney, Elizabeth. 2010. Macedonian women
Carney, Elizabeth Donnelly. 1975. Alexander the Great and the Macedonian Aristocracy
Carpenter, Rhys. 1966. Discontinuity in Greek civilization
Caskey, John Langdon. 1960. The Early Helladic period in the Argolid
Cassio, Albio Cesare. 1986. Continuità e riprese arcaizzanti nell’uso epigrafico dei dialetti greci: il caso dell’eolico d’Asia
Cassio, Albio Cesare. 1989. Lo sviluppo della prosa dorica e le tradizioni occidental della retorica greca
Cassio, Albio Cesare. 1991. ΟΑΔΙΣΤΗ ε ΟΑΛΙΔΙΟΣ (SEG 24, 548; IGXII 9, 249 B 290)
Cassio, Albio Cesare. 1993. Alcmane, il dialetto di Cirene e la filologia alessandrina
Cassio, Albio Cesare. 1993. Parlate locali, dialetti delle stirpi e fonti letterarie nei grammatici greci
Cassio, Albio Cesare. 1999. Futuri dorici, dialetto di Siracusa e testo antico dei lirici greci
Cassio, Albio Cesare. 2000. Un epigramma votivo spartano per Atena Alea
Cassio, Albio Cesare. 2007. Alcman' s text, spoken Laconian, and Greek study of Greek dialects
Cassio, Albio Cesare. 2007. Enquiries and responses: Two lead tablets from Dodona
Casson, Stanley. 1926. Macedonia, Thrace and Illyria. Their Relations to Greece from the Earliest Times down to the Time of PHILIP Son of AMYNTAS
Catalin, Anghelina. 2004. Variation with intrustive 'T' in Ancient Greek
Catling, Hector William & Helen Cavanagh. 1976. Two inscribed bronzes from the Menelaion, Sparta
Cauer, Paul. 1877. Delectus Inscriptionum Graecarum Propter Dialectum Memorabilium Composuit P. Cauer
Cauer, Paul. 1883. Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectuni memorabilium. 2η έκδ.
Cavaignac, Eugène. 1946. Histoire générale de l'antiquité

Σελίδες