Σώπατρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sopater (3ος αι. π.Χ., Σικελία, Μακεδονία / 3ος/2ος αι. π.Χ., Ακαρνανία / 2ος αι. π.Χ., Μακεδονία / 1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 203 π.Χ., Λίβιος 30.26.3· 30.42.4-6 (RE (2)) (2) Μακεδονία < Αθήνα 2ος-1ος αι. π.Χ.,  IG II2 9265 (3) Μακεδονία π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.4 (4) 171 π.Χ., Λίβιος 52.66.9 (RE (4)) (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα του 1ου αι. μ.Χ., Πράξεις 20.4 (6) 171 μ.Χ., ILeukopetra 7.34· 8.2· 9.4· 10.8· 11.5· 12.18 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524II.29, 33 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 44 αρ. ΠΑΡ63 (= SEG L 613) (9) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.53 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.680 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ., SEG XLII 589 (12) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.71 (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.18  (14) Μακεδονία  (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.108 (15) Μακεδονία (Κρηστωνία) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVII 561 & BE 1989, αρ. 450 (16) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Μίλητος 3ος αι. π.Χ., Milet I.3.63.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
235