Ζωσίμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζωσείμη (αυτοκρ. περ., Κώς, Τανάγρα), Ζοσίμη (1ος αι. π.Χ., Θάσος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Zosima (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ. 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Zosime (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ. 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος- 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 339 (2) 2ος - 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 240 (3) 2ος- 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 242  (4) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 214 (5) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 285  (6) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 236.4 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Κυνεοί) 171 μ.Χ., ILeukopetra 5.3  (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 253 π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 306  44 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) μέσα 3ου αι. μ.Χ., SEG XXXV 726 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 867 (11) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.28 (12) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη) 48 μ.Χ., IG X.2.1.623 A (13)  2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.515 (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 112 αρ. BE 118 ) (15)  IG X.2.1.602 (16)  129 μ.Χ., IG X.2.1.521.1 (17)  2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 637 (πρβ. XLIII 465) (18) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.411.3 (19)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.586.2 (20)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.586.3 (21) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.605 (22) 250 μ.Χ., IG X.2.1.165.14 (23) π. 260 μ.Χ., IG X.2.1.491· 557B.2 (24) 261 μ.Χ., IG X.2.1.200.5  (25) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.906 (26) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.745.3 (27) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.723.5 (28) Μακεδονία (Οδομαντική-Βέργη) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 215 (29) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 77 αρ. 164 (30) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 185 (31) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., TAPA 62 (1931), 54 αρ. 6 & 69 (1938), 67 σημ. 49 (= BCH 103 (1979), 306 αρ. 50· ILGR 226)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
317
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 116 σημ. 4· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 260.  Για την προσωπογραφία βλ.  Tataki 1988, αρ. 263, 522, 523,524, 526, 527· Tataki 1994, αρ. 44.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θράκη και την Αθήνα τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.