Θεόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θηόδο̄ρος (6ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Θεόδο̄ρος (6ος/5ος αι. π.Χ., Πελοπόννησος, Βοιωτία, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Λακωνία, Αθήνα, Θήβα / ελλην. περ., Θράκη), Θεοδώριος (πατρων. επίθ.: 4ος αι. π.Χ., Θήβα / 3ος αι. π.Χ., Θεσπιές), Θεύδωρος (3ος αι. π.Χ., Εύβοια, Τρωάδα / 2ος αι. π.Χ., Φωκίδα / 1ος αι. π.Χ., Σάμος, Σικελία), Θειόδωρος (3ος αι. π.Χ., Αττική), Θιόδουρος (200 π.Χ., Μακεδονία), Θευώδωρος (2ος αι. π.Χ., Αχαΐα), Theodorus (1ος αι. π.Χ., Σικελία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Θεώδωρος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 1ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μακεδονία-Ελίμεια / 4ος-5ος αι. μ.Χ., Θράκη / βυζ. περ., Κύπρος, Βιθυνία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Λυδία), Θεώδορος (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Θεόδορος (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία / βυζ. περ., Ιωνία, Βιθυνία), Tfeodorus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Θυόδωρος (1ος ή 2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Θόδωρος (βυζ. περ., Βιθυνία), Θεόδουρος (βυζ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.16.9 (2) Μακεδονία αρχές 4ου αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 760c· Berve 362 (3) Μακεδονία < Δελφοί 341-337 π.Χ., CID II 36 II.36· 43.42· 44.[6]· 74 I.[32] (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 227 π.Χ.,  SB 7631.[5], 29  (5) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.14 (6) Μακεδονία π. 200 π.Χ., SEG XXXI 572.11 (7-8) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσπ. 2.19 (9) Μακεδονία < Αίγυπτος 173 π.Χ., PAmh 43.16  (10) Μακεδονία < Αίγυπτος 124 π.Χ., SB 9366.2 (11) Μακεδονία < Αίγυπτος 107 π.Χ., SB 11410 B.12  (12) Μακεδονία < Αίγυπτος 16-12 π.Χ., BGU 1132.5, 7, 9· 1151 I.7 (13) Μακεδονία αρχές 1ου αι. μ.Χ., RE (45) (14) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXVI 782 (= XXXV 794) (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 433 (16) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 13.2  (17-18) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 4ος/3ος αι. π.Χ., IG X.2.2.318 (19) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν από 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 30 αρ. 4.2· SEG XLI 558  (20)  < Αθήνα ελλην. περ., SEG XXXII 290 (21) 2ος-3ος αι. μ.Χ., AE 1932, Χρον. σ. 1 αρ. 12 & Θρακικά 13 (1940),  20 Α (πρβ. Epigraphica 37 (1975), 26)  (22)  2ος/3ος αι. μ.Χ.,  SEG XLVI 722  (23)  μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.2-3 (= SEG XLI 562)  (24) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κρόκος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 19  (25) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 508  (26) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Κάτω Κλεινές) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 157.9  (27) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα) < Δελφοί π. 375-350 π.Χ., FD III (1) 396· SEG XXVIII 485 (28) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30.[2]· 50.3· 109.9 (29) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30.[3]· 50.4· 109.9 (30) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.16· 69.13 (31) < Άργος 2ος αι. μ.Χ., IG IV.1.591.11 & Mnem. NS 47 (1919), 259-260 (32) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.590 (33) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.245 I.6 (34) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.158.3· σ. 88 (35) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.207.2 (36) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 194 (37) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.772  (38) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 39 αρ. 124 (39) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXVII 280 (40) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXXIII 541 & ΑΔ 30 (1975) Χρον. πίν. 162α (41) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;π.355-350 π.Χ., SEG XXXVIII 640.3· XXXIX 617  (42-43)  ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2. 4 & 7 (44) ;350 π.Χ., TAPA 69 (1938), 50 αρ. 4.4  (45) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δελφοί ;μέσα 3ου αι. π.Χ., FD III.4.351.4 (46) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.13 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 356

Γεωγραφική διασπορά: