Σεκοῦνδος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σεκόνδος (2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Παιονία / 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Secundus (2ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 30 (2) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.11 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 205 αρ. 4  (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 658  (5-11) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.8, 14, 17, 18, 19, 30, 44 (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.134  (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.15 (14-15) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.12 (16) μέσα του 1ου αι. μ.Χ., Πράξεις 20.4 (17) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.312 (18) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262III.9 (19) 5ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 828 (20) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.911.1 (21) Μακεδονία (Παιονία) 1ος/2ος  αι. μ.Χ., SEG XVIII 367 (22-23) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 402.2, 5 (24) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος) 102 μ.Χ., SEG XXXII 655.2 (25) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 67 αρ. 149, 1 & 77 (1934), 81 (26) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 15 αρ. 10.31 (27) 3ος αι. μ.Χ., Wiseman 1973, 83· Municipium Stobensium σ. 38 αρ. 150 (28) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτείδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., TAPA 69 (1938), 63 & 70 (1939), 62

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
190