Πρωτογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρωτογένευς (γεν., 4ος αι. π.Χ., Σκυθία), Προτογένης (1ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Βέροια), Protogenes (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 2ος αι. π.Χ., BGU 1256.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  143B.27 (3) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλαι/Κέλλα) 2ος αι. π.Χ., EAM 91 (4) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.104 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 223 π.Χ., IG X.2.1.2.6 (6) 27 π.Χ.-14 μ.Χ., IG X.2.1.31.18  (7) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 22 αρ. 16.162 (8) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG L 627 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 646 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
179