Νίκαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νείκαρχος (2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Κως / αυτοκρ. περ., Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Δελφοί, Στύβερρα /1ος-2ος αι. μ.Χ., Σάμος, Σπάρτη / 2ος αι. μ.Χ., Παρθικόπολις, Σπάρτη, Στύβερρα, Θεσσαλία), Νείχαρχος (2ος αι. μ.Χ., Ορεστίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Έφεσος 4ος αι. π.Χ.,  IEph 1432 (2) Μακεδονία < Αιτωλία 263 π.Χ., IG IX.12.1.17, 26 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) π. 200-175 π.Χ., SEG XLIV 409.4 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.23 (5) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.20 (6) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.52 (7) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.78 (8) 126 μ.Χ., IG X.2.2.336 (9-10) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 145· SEG XXVII 288 (11) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.41 (12) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 149.6 (13) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς)  2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.196.7-8 (14) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Οικονόμος 1915, αρ. 32  (15) Μακεδονία  (Πιερίδα-Φάγρης)  86 ή 202 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 169 αρ. 82 (= SEG XXVII 297) (16) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) τέλη 2ου αι. μ.Χ., IGB IV 2315 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
233