Νεοπτόλεμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεουπτόλημος (αυτοκρ. περ., Αμβρακία), Νεοπτολεμεία (πατρων. επιθ., 3ος-2ος αι. π.Χ., Λάρισα), Neoptolemus (1ος-2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη /2ος αι. μ.Χ., Ηράκλεια (Μακεδ.), Θεοπτόλεμος (ελλην.-αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.62  (2)  Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.24.1 (3) Μακεδονία < Έφεσος 4ος αι. π.Χ., IEph 1431 (4) Μακεδονία π. 370-321 π.Χ., RE (7)· Berve 548 (5) Μακεδονία < Θυάτειρα 3ος-2ος αι. π.Χ., TAM V (2) 1109  (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 254 π.Χ., PCZ 59236.1, 10 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 245 π.Χ., PHib 32.5 (8) Μακεδονία 154 ή 143 π.Χ., ZPE 146 (2004), 168, 4 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Άλωρος)  ελλ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 211 (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 151 (11) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 57 (12) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.46 (13-14) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 7 (15) Μακεδονία (Λυγκηστίδα)  334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.20· Διόδωρος 17.25.5 (RE (6)· Berve 547) (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.690 (17) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.905  (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  88 αρ. 67 Index (19) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) αβέβαιης χρον., Hesperia 18 (1949), 92 αρ. 3 (20) 2ος αι. π.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 65 & Hesperia 18 (1949), 87-91 αρ. 2 (21) 1ος αι. π.Χ., GVI 1063 (22) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Άγιος Γεωργιος)  153 μ.Χ., EAM 12.4 (23) Μακεδονία (Ηράκλεια) 196 μ.Χ., IMS II 53 III a (= CIL III 14507· ZPE 146 (2004), 216-220)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
118