Μάξιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Maximus (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Τρωάδα), Μάξειμος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Μάζιμος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Στόβοι), Μαξιμιανός/ή (πατρων. επίθ., 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.7, 14, 16 (4) 3ος-4ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 446.2 (= Feissel 1983, 58) (5) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 402.6 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 206 αρ. 8  (7-8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.5 & 31 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 657.4 (10) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 612 (11-12) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.2.75.50 & 53 (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.4 (14) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.362 (15) 132 μ.Χ., IG X.2.1.503.2 (16) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262II.7 (17) 206 μ.Χ., IG X.2.1.236.10 (18) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.906 (19) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.750 (20) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.860 (21) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.31  (22-23) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 179 ή 296 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 679 (24) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 606 (25) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.16 (26) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 71 αρ. 161  (27) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 26 αρ. 60 (28) Μακεδονία (Πελαγονία) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.241 (29) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.288 (30) Μακεδονία  (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Παντερμαλής 1997, 64 (31) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ. Δήμιτσας 1896, αρ. 750

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
252