Κλεονίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεωνίκη (αυτοκρ. περ., Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Κλεονείκη (2ος αι. μ.Χ., Παιονία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Εορδαία, Παιονία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Μαραθώνας, Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
8ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ηρ. περ.,; POxy 2465 απόσπ. 1 II.20· πρβ. FGrH 631 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 3ος αι. μ.Χ., AJA 88 (1984), 567 κ.ε.· πρβ. SEG XXXIV 678 II, 7-8· IG X.2.2.333 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 14 (4) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Άγιος Δημήτριος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 103 (5) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Μαυροπηγή) 3ος/2ος αι. π.Χ., EAM 120· πρβ. SEG XLI 578b (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 23 π.Χ., IG X.2.1.97.5 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.299.3  (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.828 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.919 (10) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 58 αρ. 120 (11) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 65 αρ. 144.3 (12) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 3ος αι. π.Χ., SEG L 625 (13) 3ος αι. π.Χ., Klio 52 (1970), 61 αρ. 13 (14) μέσα 3ου αι. μ.Χ., SEG XXXI 636

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33
Σχόλια: 

Η πρώτη χρονολόγηση ανάγεται στη μυθική περίοδο.