Ἰουλιανή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Iuliane (2ος αι. μ.Χ., Πόντος), Εἰουλιανή (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία;) 1ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 513 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 504 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG II 419 (= Pilhofer 590) (4) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλόστιοι) 200 μ.Χ., EAM 37.3  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.877 (6) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.175  (7) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.221 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σπάρτωλος) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 598.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66