Γοργίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Gorgia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Γωργίας (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 380-324 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ.  4.1.1, 4.22.7, 5.12.1· Ιουστίνος 12.12.8 (RE 3· Berve 233) (2) Μακεδονία 334-330 π.Χ., Κούρτιος 7.1.38 (RE Supplbd. 4 (3a)· Berve 234) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα)  3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524 II.7, 14, 20, 27, 34 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.; ΑΔ 22 (1967) Χρον.,  427 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.29 (6) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-1ος π.Χ., IG X.2.2.159.8 (7) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 629.3 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ.,  IG II2.10020 (= FRA 5888) (5) 216 π.X., Milet I (3) 181.9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
249
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 188, 205· Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α. Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 106 αρ. 92· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 237, 321. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 132 αρ. 22, 23· 287 αρ. 14, 15· Heckel 2006

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης όνομα ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μακεδονία, δηλωτικό στοιχείων του χαρακτήρα (από το επίθ. γοργός 'ορμητικός, ρωμαλέος, άγριος, γρήγορος'). Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα. Στο (1) αναφορά σε Μακεδόνα αξιωματούχο του Μ. Αλεξάνδρου. Στο (2) αναφορά σε γιο μακεδόνα ευγενή (βασιλικοί παίδες) στην υπηρεσία του Μ. Αλεξάνδρου.