Φιλώτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλο̄́τας (6ος/5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Philotas (4ος αι. π.Χ., Αιγές)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 5ος/4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.17.7· 3.11.10 (2) π. 365-330 π.Χ., Berve 802· SEG XLVI 787 A.7, [9], [13]  (3) 335 π.Χ., RE (3)· Berve 805  (4) RE (6)· Berve 808  (5) 332 π.Χ., RE (4)· Berve 806  (6) 331-327 π.Χ., RE (2)· Berve 803 (7) 323 π.Χ., RE (7)·  (10)· Berve 804  (8) 318 π.Χ., RE (8) (9) 3ος αι. π.Χ.,  ITrall 33 B.20  (10-11) 219 π.Χ., PUG III 104.7, 8  (12) 190 ή 189 π.Χ., PHeid VIII 417. 12, 32  (13) π. 142 π.Χ., SGDI 2165.6, 8, 12, 18  (14) 141 ή 88 π.Χ., SEG II 864  (15) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) π. 300-275 π.Χ., SEG XXXV 788 (16) 334-331 π.Χ., RE (5)· Berve 807 (17) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 52 (1997) Χρον. σ. 731 (18) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.58 (19) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 106.16 (20) τέλη 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 26.4-5 (21) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143 B.29 (22) 210 μ.Χ., ILeukopetra 56.1 (23) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) τέλη 3ου αι. π.Χ., Tataki 1998, 174 αρ. 4 (24) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.51 (25) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.78 (26) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια) 181 π.Χ., EAM 87.11  (27) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7, 16 (πρβ. BE 1992, αρ. 321) (28) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIII 616 (29) 157 ή 273 μ.Χ., SEG XXXIV 605 (30) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 645 (31) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 321 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.24 (32-33) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXVIII 541.4, 5 (34-36) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.1, 9, 29 (37) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) τέλη 2ου αι. π.Χ., SEG XLVI 764.4 (38) 117 π.Χ., Syll3 700.51 (39) SEG XLVI 764.10 (40-41) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186III.49, 51 (42) EAM 186IV.43 (43) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) 3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.63

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
266