Φίλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φίλλα (2ος αι. μ.Χ., Πελαγονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 355-288 π.Χ., Διόδωρος 18.18.7, 19.59.3, 20.4· Πλούταρχος, Δημήτριος 14, 22.1 κ.α. (= RE (3)· Berve 772) (2) 4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήναιος 577c (3) 3ος αι. π.Χ., Gow & Page 1965, 3346 (4) Μακεδονία < Αθήνα IG II2.9272 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 1118)  (5) τέλη 3ου αι. π.Χ., RE (4)· IG XI.4.1098· Grainger 1997, 52 (6) Μακεδονία < Ρόδος τέλη 2ου αι. π.Χ., IG XII.1.515  (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 801 (8) SEG XXXV 805 (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αυτοκρ. περ., ΕΚΜ 1, Βέροια 170  (10) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (11) ΕΚΜ 1, Βέροια 288 (12) ΕΚΜ 1, Βέροια 350  (13) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 310.3 (14) 216 μ.Χ., ILeukopetra 68.1 (15-16) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος/1ος αι. π.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 202 αρ. 16 (δις) (17) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 412 (18) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 380-350 π.Χ., SEG XLIII 434 (πρβ. XLVI 776) (19) Μακεδονία (Ελίμεια) μέσα 4ου αι. π.Χ., RE (2) (20) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 1ος αι. π.Χ., Agora XVII 409 (21) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 235 μ.Χ., IG X.2.2.136.3  (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.24· 69.18 (23) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.102.3 (24) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.468 (25) 1ος/2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.82 (26) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.856.4 (27) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XXXI 623 (= XLII 591) (28) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 121 μ.Χ., SEG I 276, 19 (29) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Αγία Άννα) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 196 (30) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.248

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
150