Δούλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δώλης (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Θράκη), Δουλέους (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Γάζωρος, Θεσσαλονίκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη), Δουλέου (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σέρρες), Δουλήους (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Σέρρες), Dules (αυτοκρ. περ., Θράκη), Dule (1ος αι. μ.Χ., Θράκη), Dulis (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι) 

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια, Κυνεοί) 171 μ.Χ., ILeukopetra 5.3 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.351 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί*) 215 π.Χ., ή 173 π.Χ., IG X.2.2.347 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.48-49 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 22-25 Ε· πρβ. Epigraphica 37 (1975), 27  (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον., σ. 417 (= SEG XXX 609) (7-8) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 64-65 αρ. 24.6 (= Pilhofer 519)  (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 73 αρ. 29 (= Pilhofer 504) (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 578, 7  (11-12) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582, 34, 59 (13) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583, 23 (14) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.441 (15-16)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.564.1, 5 (17) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1002 & Tyche 10 (1995) πίν. 14 αρ. 20 (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.249.9 (19) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.728, 1 (20) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος;) 4ος αι. π.Χ., Καφταντζής 68, 11 (= Pilhofer 575) (21) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 610 (= Pilhofer 538) (22) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος;) 158 μ.Χ.,  SEG XXIV 614, 3 (= Pilhofer 544)  (23-24) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.6, 19  (25) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 607 (= Pilhofer 556)  (26)  ;3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 40 (27) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλ. 4 αρ. 4 (28) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 36 αρ. 75 (29) Μακεδονία (Πελαγονία) 55 μ.Χ., ή 210 μ.Χ., IG X.2.2.279 (30) 67 μ.Χ., IG X.2.2.250 (31) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.277  (32) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.200 (33) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.198 (34) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG L 631 (35)  159 μ.Χ., IGB IV 2286.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 84-86. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 420.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Μακεδονία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μακεδονία τον 3ο αι. μ.Χ.