Διογένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δημητριάδα 3ος αι. π.Χ., IG ΙΧ.2.367· GVI 1537.1, 3· Robert, Hell. 11-12, 276 f.  (2) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Άρατος 34.4· Παυσανίας 2.8.6· RE (12) (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 226 π.Χ., PPetr2 27.8 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1939A.12 (5)  Μακεδονία < Πειραιάς 102 π.Χ., IG II2.1335.22 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 181 (7) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.9  (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 36  (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα;) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.6 (10) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 325-300 π.Χ., SEG XL 547· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 23 (11) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;3ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1982, 47 (12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4 μ.Χ., ή 120 μ.Χ., SEG XL 522 g (13) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 235 μ.Χ., IG X.2.2.136.1 (14) Μακεδονία  (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 235 μ.Χ.,  IG X.2.2.136, 6 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ- 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.129.9  (16) 95 π.Χ., IG X.2.1.4, 3 (17) 27 π.Χ - 14 μ.Χ., IG X.2.1.31.14  (18) 23 π.Χ., IG X.2.1.97.3· 113.2  (19)  90 μ.Χ., SEG XLII 625, 9 (20) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.5  (21) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127, 6 (22)  ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.7  (23) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.424 (24)  2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.922 (25) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.688.2 (26) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580, 49 (27) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.6-7  (28) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Ωραιόκαστρο) 5ος-4ος αι. π.Χ., SEG XLIX 750 (29) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 811.9 (= Καφταντζής 15) (30) Δήμιτσας 1896, αρ. 811.10 (= Καφταντζής 15)· αρ. 812.6 (= Καφταντζής 16) (31) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.25 (= Καφταντζής 1)  (32) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.4 (33) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., EAM 147.2  (34) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2327

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
932
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Osborne 1981-1983, T100·  Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ., 106 αρ. 92.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 387, 388· Tataki 1998, 297 αρ. 52· 298 αρ. 53, 54, 55· 479 αρ. 70· Osborne & Byrne 1996,  αρ. 3469, 3470·  La'da 2002, E1808, E1464.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη μαρτυρία στη Σκυθία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από την Έδεσσα και  την Καρία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.