Δημοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δε̄μοκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Democrates (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 16.57 (2) Μακεδονία 201 π.Χ., Πολύβιος 16.3.6· RE (8) (3) Μακεδονία < Βαβυλώνα π. 175-164 π.Χ., OGIS 254· Grainger 1997, 86  (4) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 56 (5-6) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ειδομένη;) 161 μ.Χ., Sokolovska 1986, 131  (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ.- 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.129.5  (8) ;1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.53  (9) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.115 (10) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη;) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.859.6  (11) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;2ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Σκόπια) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
228
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 225. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 296 αρ. 44, 45· La'da 2002, E1459.

Σχόλια: 

Στο (2) ναύραχος του Φιλίππου Ε΄. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θάσο τον 6ο/5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.