Ἀσκληπιόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσσκληπιόδωρος (ελλην. περ., Κέρκυρα / 3ος αι. π.Χ., Μίεζα / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀσκληπιόδορος (ελλην. περ., Θήβα), Ἀσκλαπιόδωρος (2ος-1ος αι. π.Χ., Πόντος), Ἀσκληπιώδωρος (1ος αι. π.Χ., Βιθυνία / 2ος αι. π.Χ., Παρθικόπολη / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

 (1)Mακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.1· 3.6.8· 4.7.2· 4.13.4· Κούρτιος 7.10.12 (RE (5)· Berve 167) (2)Mακεδονία 316 π.Χ., IG II2.367.11· Αρριανός, Ινδ. 18.3· Διόδωρος 19.48.5· 19.60.2 (RE (9)) (3)Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.33 (4)Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 30 (5) 114 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.35 (6) 234 μ.Χ., ILeukopetra 85.6 (7)Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 246 μ.Χ., SEG XXXVI 617.12, 618.2, 619.5· 620.14· SEG XXXVIII 619 (8)Mακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα;) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.5, 17; (9)Mακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 326 π.Χ.,  IG II2.367.11· Αρριανός, Ινδ. 18.3· Διόδωρος 19.48.5· 19.60.2 (RE (7)· Berve 168) (10) ελλην. περ.;, SEG II 400 (11) 242 π.Χ., SEG XII 374.1 (12) 3ος/2ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 189 αρ. 10 (= SEG XXX 580) (13)Mακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.16 (14) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.72 (15-16) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.76, 81 (17)Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλαι;) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 9 (1995), 20 (18)Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 205 μ.Χ., SEG XXXVIII 615 (19)Mακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;39 π.Χ., IG Χ.2.1.50.7 (20-21) πριν από 1ος αι. μ.Χ., IG Χ.2.1.133.9, 10 (22) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.186.5 (23)Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 313 (24)Mακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.96 (25)Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 606 (26)Mακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.261 (πρβ. 260) (27)Mακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2325 (28)Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2294 (29)Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) πριν από 2ος αι. π.Χ., SEG XLII 562 (30) 106 π.Χ., SEG XLII 561 (31)Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXIX 572 (31) (32)Mακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10019 (33)Mακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος*) μέσα 5ου αι. π.Χ., Robinson et al. 13ος τόμ.,  426 (34)Mακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) π. 379-376 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 56-58 αρ. 84-89· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 (35)Mακεδονία; 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.16.4 (RE (6)· Berve 169) (36)Mακεδονία; 321 π.Χ., Αρριανός, Μετά Αλέξ.FGH 156 F9, 33 (RE (8)· Berve 170) (37)Μακεδονία; 226 π.Χ., PPetr2 24.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
240